• Škola, ktorá číta

     Program na podporu čitateľskej gramotnosti, ktorý dáva priestor na čítanie vlastnej knihy počas jednej vyučovacej hodiny v týždni, dotvorený krásnymi knižnicami v triedach a vlastným knižným fondom v rámci jednotlivých predmetov. Viac sa môžete dočítať tu.

    • Počítame s chybou

     Matematika je krásna veda, prítomná všade okolo nás, a preto chceme, aby deti dosiahli jej poznanie a porozumenie čo najprirodzenejším spôsobom. Ukážky metódy, jej princípy a jej dlhá história nás presvedčili, že matematika môže byť obľúbený predmet u viac detí, než je tomu dnes. Viac sa môžete dočítať tu.

    • Píšeme nespojitým

     Na našej škole vyučujeme modernú podobu písaného písma Comenia Script. Toto písmo je nespojité a vizuálne veľmi podobné tlačenému písmu. Deti tieto písmenká od malička vidia všade okolo seba. Vďaka tejto príbuznosti si teda aj ľahšie pamätajú ich písané tvary. Viac sa môžete dočítať tu.

    • Sme rovnakí a predsa iní

     Dnešné deti sú vďaka sociálnym sieťam vystavené nespočetnému množstvu kultúrnych vzorov, čoho výsledkom je pestré sebavyjadrenie prostredníctvom oblečenia. Cítime ale, že aspoň škola by mala byť zdravou protiváhou a viesť deti k istým spoločenským normám a štandardom. Viac sa môžete dočítať tu.

    • Dôverné prostredie s kamarátmi

     Vďaka zníženému počtu žiakov v jednej triede (do 18 detí) sa nám darí vytvárať priateľskú atmosféru, kde sa deti a učitelia navzájom poznajú aj naprieč ročníkmi. Slovné hodnotenie (prvý stupeň) a rešpektovanie individuality žiakov túto atmosféru podporujú.

    • Technologicky na koni

     Neustále zlepšujeme technologické zabzepečenie školy. Škola je plne pokrytá wi-fi signálom a nadštandardne vybavená najmodernejšími technológiami, ktoré zapájame do vyučovacieho procesu a chodu školy. Aj vďaka tomu sme počas pandémie poskytovali kvalitné dištančné vyučovanie už týždeň po zavretí škôl v prvej vlne.

    • Vzdelávame umením

     Prepojením ZŠ a ZUŠ sme vytvorili pristory, ktoré dýchajú umením. Voľne dostupné klavíry na 2. stupni, výtvarný ateliér, relaxačná zóna kombinovaná s galériou sprístupňujú žiakom umenie na dosah. Žiaci tak môžu po vyučovaní isť na hodinu do ZUŠ bez toho, aby museli cestovať po meste. Viac sa môžete dočítať tu.

    • Individuálne tempo, jeden cieľ

     Vo vzdelávacom procese kladieme veľký dôraz na schopnosti žiaka, o ktorých vieme, že nie sú konštantné každý deň. Aj my, dospelí, mávame lepšie a horšie dni, ktoré majú na náš výkon vplyv. Rovnako preto pristupujeme k našim žiakom. Neznamená to ale zníženie z nárokov, ktoré sú nastavené pre všetky deti rovnako. 

    • Jazyky otvárajú dvere do sveta

     Neznalosť cudzieho jazyka je pre mladého človeka obmedzením. Aj preto máme v našom ŠVP posilnený anglický jazyk, s ktorým začíname hravou formou už v 1. ročníku. Na druhom stupni ja taktiež možnosť výučby aj nemeckého jazyka. Anglický jazyk je na druhom stupní poslinení o rodeného anglicky hovoriaceho asistenta, čo umožňuje deliť triedy na malé skupiny a adekvátnejšie tak prispôsobovať výučbu. 

    • Nesedíme len v triedach

     Neučíme sa len v triedach. K dispozícii je žiakom učebňa hudobnej výchovy, ateliér pre výtvarnú výchovu, galéria s relax-zónou, telocvičňa a átrium. Taktiež využívame miestne športoviská (tenisové kurty, zimný štadión,...). Školská jedáleň denne pripravuje našim žiakom desiatu, obed a olovrant.