• ​I. Charakteristika školského vzdelávacieho programu​

    1.1 Pedagogický princíp školy – ciele výchovy a vzdelávania
    Pedagogický princíp školy je odrazom jej podstaty, určenia a zvolenými učebnými plánmi. Prioritou rozvoja školy je vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré by im v budúcnosti umožnili po skončení primárneho vzdelania kontinuálne pokračovať v sekundárnom vzdelávaní s rozšírenými jazykovými kompetenciami, pričom dôraz budeme klásť na výchovu a vzdelávanie, aby sa z absolventov našej školy stali zrelí ľudia so správnym  hodnotovým systémom a kritickým pohľadom na spoločnosť so schopnosťou si vybrať z ponuky tohto sveta to, čo im bude slúžiť pre osobný, spoločenský a odborný rast. Všetci účastníci vyučovacieho procesu sa budeme snažiť výchovu a vzdelávanie nasmerovať k zodpovednosti, samostatnosti a  otvorenosti pre celoživotné vzdelávanie.
    Východisková stratégia školy vychádza zo siedmych účelov na učenie sa /UNESCO, 1993/
    • prežiť
    • plne rozvinúť svoje schopnosti
    • žiť a pracovať v dôstojnosti
    • zúčastniť sa na rozvoji spoločnosti
    • zdokonaliť kvalitu svojho života
    • robiť informované rozhodnutia
    • pokračovať v učení sa

    Uvedené účely vzdelávania nám umožňujú sformulovať najširší zmysel výchovy – naučiť sa byť, teda naučiť sa poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa.

    Základné vzdelávacie ciele :
    • naučiť sa poznávať -  prírodu a kultúru i vlastnú osobnú prirodzenosť a kultúru
    • naučiť sa konať
    • naučiť sa hodnotiť
    • naučiť sa dorozumievať a porozumieť si​

    1.cieľ: naučiť sa poznávať – prírodu a kultúru i vlastnú osobnú prirodzenosť a kultúrnosť. Tento cieľ sa sústreďuje najmä na :
    • osvojovanie a odkrývanie poznatkov : faktických, koncepčných, procedurálnych a metakognitívnych
    • rozvíjanie poznávacích schopností : opätovne si vybaviť z dlhodobej pamäte informácie, porozumieť a konštruovať zmysel a význam, aplikovať koncepčné a procedurálne poznatky v danej situácií, analyzovať celok, vyhodnocovať a kreovať.
    • zaraďujeme sem i schopnosť využívať viaceré informačné zdroje, technológie, ale aj   sebakontrolné a sebariadiace schopnosti 
    • taktiež sa týmto cieľom zdôrazňuje aj schopnosť poznávať vlastné individuálne postupy a štýly v učení sa
    Pri aplikovaní tohto cieľa využívame Bloomovu taxonómiu kognitívnych cieľov.

    2.cieľ: naučiť sa konať
    • správne, kvalitne, účinne, cieľavedome zasahovať
    • inovatívne meniť dômyselne zdokonaľovať veci okolo seba
    • naučiť sa spolupracovať v tíme so zmyslom pre osobnú zodpovednosť
    • plánovať so znalosťou poznatkov, organizovať činnosť
    • kontrolovať s využitím spätnej väzby a regulovať vlastné i cudzie konanie
    •  motivovať a viesť pracovnú skupinu
    • projektovať postupy
    • tvorivo riešiť zadania
    • zhotovovať diela

    3.cieľ: naučiť sa hodnotiť
    • posudzovať kvalitu, efektívnosť
    • rozhodovať o postupe
    •  vyberať
    • určovať priority
    • orientovať sa v hodnotových systémoch alebo modeloch

    4.cieľ: naučiť sa dorozumievať a porozumieť si
    • využívať a podeliť sa o skúsenosti
    • vedieť sa vyjadrovať slovami, pohybom, vlastným osobným štýlom
    • uplatňovať všetky formy sociálnej komunikácie, ktorými sú hovorový jazyk, písomný jazyk, číselný jazyk, grafický jazyk, jazyk tela a jazyk počítačov
     

    V podcieľoch rozvoja schopnosti vzájomného porozumenia medzi osobami a skupinami kladieme dôraz hlavne na rozvoj sociálnej inteligencie, sociálneho vzhľadu, empatie,tolerancie k inakosti, rešpektovaniu práv a slobôd.

    ​1.2 Vízia, cieľ, zameranie ZŠ
    Primárne vzdelanie na I. stupni SZŠ má položiť základy komunikácie v rodnom i v cudzom jazyku s možnosťou pokračovať nadaným a talentovaným žiakom na    stredných školách so zameraním na cudzie jazyky. Má tiež vybaviť žiaka veľmi dobrými matematickými kompetenciami, ktoré žiak dokáže uplatniť aj v praxi. 
    Jedným z našich cieľov je vytvárať pre žiakov a všetkých zamestnancov školy priaznivú sociálnu klímu podľa nášho motta a názvu školského programu - ÚSPEŠNÍ ŽIACI, USMIEVAVÍ PEDAGÓGOVIA, SPOKOJNÍ RODIČIA, motivačné a estetické pracovné prostredie, kde sa všetci budeme cítiť príjemne. Z uvedeného vyplýva, že veľký dôraz kladieme
    a. na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi a pedagógmi, medzi žiakmi navzájom a medzi školou a rodinou
    b. na rozvoj sociálnej vnímavosti a citlivosti žiakov k spolužiakom, pedagógom, rodičom, ku svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu
    c. na akceptovanie iných ľudí, ich kultúrnych, historických a duchovných hodnôt (stierať rasové rozdiely a neznášanlivosť)
    d. na rešpektovanie osobnosti žiaka, spojením so SMŠ a SZUŠ vytvárame možnosť nadviazania mnohých priateľstiev v rámci rôznych vekových skupín a spoločenského rozhľadu,  podnecujeme výstavami prác žiakov SZUŠ na chodbách budovy k zamysleniu a pozastaveniu sa   nad umením a možnosťou hodnotiť a konfrontovať seba s ostatnými.
    e. na zabezpečenie informovanosti o aktivitách školy, formou článkov a príspevkov v regionálnych novinách a televíziách, vydávania letákov, aktualizáciou našej webovej stránky
    f. estetizáciu interiéru a exteriéru školy - celá škola je priebežne vyzdobovaná prácami detí a pedagógov, vytvára rodinné prostredie množstvom dekorácií a živých kvetov. Pôsobí príjemne na psychiku dieťaťa svojou  farebnosťou a neformálnym členením.​

    Stupeň vzdelania: ISCED 1 - primárne vzdelanie

    Profil absolventa

    Absolvent programu primárneho vzdelania  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Nadobudol  základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov vzdelávania. Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti) :

    (a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

    - vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
    - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
    - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
    - rozumie rôznym typom doteraz používaných  textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,
    - na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikácie,
    - chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
    - v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
         
    (b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
    - používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať  matematickémodely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce,  modely)
    - je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

    (c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
    - vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
    - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
    - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
    - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
    - vie používať rôzne vyučovacie programy,
    - získal základy algoritmického myslenia,
    - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
    - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.​

    (d) kompetencia (spôsobilosť)  učiť sa učiť sa
    - má osvojené základy schopnosti sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
    - uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
    - vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
    - uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

    (e) kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy
    - vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,  adekátne svojej úrovni  navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
    - pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
    - pokúša sa problémy a  konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,​

    (f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
    - má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
    - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
    - dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
    - uvedomuje si dôležitosť  ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym travením voľného času
    - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
    - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
    - má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
    - dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri  spoločnej práci,
    - uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

    (g) kompetencia (spôsobilosť)  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa  nástrojmi kultúry
    - dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
    - dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
    - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
    - cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,
    - rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj,
    - ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
    - pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
    - správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
    - má osvojené základy pre  tolerantné a empatické vnímanie  prejavov iných kultúr.

    1.3 Pedagogické stratégie​
    Metódy vyučovania
    Pri vyučovaní na našej škole používame metódy:
    I.  -  slovné metódy – monologické (výklad, prednáška, inštruktáž, vysvetľovanie) a dialogické (rozhovor, diskusia, dramatizácia). Taktiež písomné – písomné práce, práca s textom
    -  demonštračné metódy  (demonštračný pokus)
    - praktické metódy - nácvik zručností (laboratórne práce)
    II.  – oznamovacie, problémové a tvorivé  (napr. Projektové vyučovani, Brainstorming)
    III.  – induktívne, deduktívne, analytické, syntetické
    IV. - metódy motivačného charakteru (rozhovor, pokus, riešenie problému), expozičného charakteru (pozorovanie, pokus, didaktická hra),  fixačného charakteru (opakovanie, seminárne cvičenia, exkurzia, laboratórne práce), diagnostické metódy (ústne a písomné overovanie vedomostí, rozhovor, pozorovanie)
    V. - metódy frontálne, skupinové a individuálne

    Formy vyučovania
    Použiváme rozličné formy vyučovania ako sú  - integrované, skupinové, programové, individuálne, projektové vyučovanie, vyučovanie v rôznom prostredí, konzultácie, exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, akadémie rôzne výchovné aktivity

    II. Obsah výchovy a vzdelávania

    2.1 Začlenenie prierezových tém

    Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov nasledovne:

    Multikultúrna výchova

    Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je  výchovné a vzdelávacie pôsobenie
    zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.​

    Mediálna výchova

    Cieľom  je rozvinúť schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),

    Osobnostný a sociálny rozvoj

    Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).

    Environmentálna výchova

    Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;
    Jednou z priorít školy je poznávanie, ochrana a zveľaďovanie životného prostredia. V ŠkVP a jeho učebnom pláne je posilnené vyučovanie biológie, geografie a zavedenie  predmetu práce v dielni a pestovanie rastlín, kde je environmentálna výchova zapracovaná do osnov. Téme sa venujeme aj  počas triednických hodín.

    Dopravná výchova

    Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.
    Vyučovanie v piatom ročníku budeme realizovať kurzom dopravnej výchovy rozdeleného na teoretickú prípravu a praktický nácvik na dopravnom ihrisku s cieľom pripraviť deti  na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov a cyklistov.​

    Ochrana života a zdravia

    Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

    Tvorba projektu a prezentačné schopnosti

    Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, spolupracovať v skupine, prezentovať seba aj skupinu, preto je súčasťou viacerých predmetov ( biológia, geografia, dejepis, matematika, fyzika, informatika, občianska výchova). Tvorba projektov sa bude realizovať s využitím IKT ale aj bez ich využitia.​

    Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

    Jej cieľom je :

    - vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho region, prírody,staviteľstva, ľudového umenia a spoznávania kultúrneho dedičstva našich predkov

    - využívanie historických regionálnych ukážok : Môj rodný kraj-kraj,kde žijem, Škola a jej okolie – moja trieda, mesto

    - poznávať kultúrnu rozmanitosť

    - využívať danosti regiónu

    - spoznávať tradičné ľudové remeslá, jedlá, zbierky ľudovej hudobnej a literárnej kultúry​

    Daná prierezová téma sa bude realizovať v predmetoch SJL, VLA, HUV, VYV, GEO, BIO, ETV, NAV, OBN.V rámci exkurzií žiaci navštívia významné historické a prírodné pamiatky mesta a okolia.