• Program Škola, ktorá číta sme spustili z dôvodu na posilnenia čitateľskej gramotnosti. Pretrvávajúce štatistky, dokazujú, že deti majú problém s pochopením textu, s jeho analýzou a overovaním.

    Podľa odborníkov, práca s knihou, diskusie a uvažovanie nad čítaným textom nám pomôžu zvýšiť túto schopnosť našich detí. V tomto školskom roku program plne realizujeme na 1. stupni a každý rok ho rozšírime o jeden ročník.

    Program je založený na niekoľkých aktivitách:

    Čitateľské dielne - samostatný predmet, kedy majú deti 1h v týždni vyčlenenú na čítanie vlastnej knihy a na následné aktivity s ňou. 

    Triedne knižnice - všetky triedy sú vybavené malými knižnicami, ktoré knihy neuskladňujú, ale ich prezentujú - sú v nich otočené obálkou von. Knižný fond chceme neustále rozširovať tak, aby mali deti k dispozícii niekoľko kvalitných kníh pre ich vekovú kategóriu.

    Klub pre nečitateľov - bezpečný priestor pre žiakov, ktorí majú s čítaním problém, či už kvôli vlastnej indispozícii, alebo sa hanbia čítať pred zvyškom triedy.

    Školský fond pre jednotlivé predmety - v tomto školskom roku chceme vybudovať fond kníh, ktoré budú naväzovať na preberané učivá na jednotlivých predmetoch, aby na knižky odkazovali aj iní učitelia než len učitelia jazykov a taktiež, aby sa žiakom spropagovali viaceré žánre (sci-fi, historické knihy, fantasy,...).

    Tešíme sa na to, ako budeme program každým rokom zlepšovať. Chceme poprosiť aj Vás, milí rodičia, aby ste nám na tejto ceste pomohli. Čítajte Vašim deťom, poraďte im dobrú knihu, ktorú ste mali ako dieťa. Často stačí jedna dobrá kniha a dieťa sa rozčíta. Držme si palce :-).