• Akčný plán na šk. rok 2022/23

   • Zoznam aktivít, na ktoré sa chceme zamerať v tomto školskom roku.

    1. Zlepšovať spoluprácu školského parlamentu s vedením, učiteľmi, rodičmi (informovať o pripravovaných podujatiach).

    2. Učiť sa medzi sebou slušne komunikovať a nepresadzovať svoje názory, skôr argumentovať.

    3. Iniciovať návrhy na zlepšenie školy (športové súťaže, akcie, mimoškolská činnosť).

    4. Sledovať dodržiavanie školského poriadku a čistoty v škole (aj separovanie odpadu).

    5. Organizovať akcie (aktivity) v škole (napr. Pasovačka prvákov, Moji starí rodičia, Halloween, Mikuláš, Fašiangy, Valentínska pošta, besedy, workshop budúcich prvákov, dobrovoľníctvo, zber).

    6. Pomáhať pri tematických dňoch v škole (Burza kníh, Deň mlieka, Deň jablka, Deň srdca, Deň učiteľov, Deň Zeme alebo iné podobné dni).

    7. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných v spolupráci s CVČ a s mestom Prievidza.

    8. Pracovať a využívať rôzne médiá a sociálne siete (moderná komunikácia ŠP na webovej stránke školy a cez Messenger), ale aj riešiť hoaxy, kyberšikanovanie a pod.

    9. Hrať sa napr. na zoznamku, trolejbus a s dixy kartičkami alebo iné hry podporujúce zlepšenie spolupráce.

    10. Robiť reflexiu (sebareflexiu), čo sa nám podarilo a nepodarilo, aby sme si uvedomili, čo treba v budúcnosti zmeniť

    • O žiackej školskej rade :

    •  

     Náš školský projekt s názvom - Žiacka školská rada, je podľa nás pre fungovanie dobrej atmosféry školy priam kľúčový. My čo vedieme našu žiacku školskú radu robíme to s láskou , nadšením ale aj s rozvahou, tá je veľmi dôležitá ! Odmenou sú nám vďačné a radostné úsmevy našich milých pedagógov, ale i našich kamarátov a spolužiakov. 

    • Aj my prispievame k výbornej klíme v našej škole ...

    • Naša ŽŠR vznikla v roku 2017. Odvtedy fungujeme ako poradný orgán vedenia školy . Všetky dobré nápady na zasadnutiach od žiakov  aj prezentujeme a schvalujeme . O tom, že žiacka školská rada je pre fungovanie školy veľmi potrebná svedčí množstvo výborných zmien a noviniek o ktoré sa zaslúžila ! Niektoré z nich sú :

     Školské rovnošaty 

     Školský časopis E-školáčik 

     Bufetové stoly v jedálni

     Školská záhrada,ktorá učí 

     Nová veľká telocvičňa

     Školský dvor 

     Rôzne akcie ( Deň učiteľov , Pasovačka prváčikov , Besedy so spisovateľmi )

     Knižnice plné zaujímavých kníh v každej triede

     Oddychové kútiky v triedach 

                       ...

      

       

    • Všetci sme jeden tím !

    •  

      

     Zaujímavosťou na našej ŽŠR je, že aj naši prvostupniari sú už od mala jej neodmysliteľnou súčasťou ! Niektoré ich tvorivé nápady napr. ( tvorba násteniek ) sú pre našu radu naozaj inšpiratívne ...

  • Aktuality, organizácia