• Vaše najčastejšie otázky

   Pripravili sme pre Vás súhrn odpovedí na Vaše najčastejšie otázky.
   • Platí sa u Vás školné?
    Áno, mesačné školné je 30 €. V školnom je zahrnutá prípadná dochádzka do ŠKD (do 17:30) a taktiež dochádzka do ZUŠ.

    Funguje na Vašej škole družina?
    Áno, žiakom je denne k dispozícii Školský klub detí, v ktorom je dieťa pod dozorom až do 17:30.

    Prijímate žiakov aj do vyšších ročníkov?
    Áno, prijímame žiakov do ktoréhokoľvek ročníka, ak to umožňuje kapacita triedy.

    Aké máte podmienky pre stravovanie žiakov?
    Škola disponuje vlastnou kuchyňou a jedálňou, ktorú využíva MŠ a ZŠ. Jedlo je podávané 3x denne, konkrétne desiata, obed a olovrant.

    Je u Vás nosenie rovnošaty povinné?
    Áno, rovnošata je povinná pre prvý a druhý stupeň.

    Je možné používať písmo Comenia Script na Slovensku?
    V štátnom vzdelávacom programe je uvedené, že deti je potrebné naučiť písať písaným písmom. Písané písmo je každé písmo, ktoré je napísané rukou. Súčasné písmo prešlo ešte v Československu v roku 1932 reformou. Odvtedy až do šesťdesiatych rokov prešlo drobnými úpravami, ako napríklad zúženie niektorých písmen. K rozdeleniu na písané a tlačené písmo prišlo z dôvodu, že to tlačené sa podobá na písmo používané v tlačiarni.

    Akú záujmovú činnosť ponúkate žiakom?
    Žiaci majú možnosť si každý rok vybrať z pestrej ponuky školských krúžkov (aktuálnu ponuku nájdete na portále EduPage v sekcii Záujmová činnosť. Žiaci majú na výber aj kompletnú ponuku ZUŠ, ktorú, ako žiaci ZŠ, nemajú spoplatnenú.