• VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

    Pri tvorbe ŠKVP sme vytvárali ciele zohľadňujúce potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyváženosť jednotlivých vzdelávacích oblastí v zmysle inovovaného ŠVP ISCED 0. Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v materskej škole sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v z ákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

    CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

    Výchovno – vzdelávací proces orientovať v duchu THV, presunúť akcent z činnosti na rozvoj psychických funkcií a procesov, ktorý je rovnomerný a vyvážený.
    Rozvíjaním nonkognitívnych funkcií vytvárať predpoklad pre celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.
    Dieťa pripraviť na bezproblémový vstup na primárne vzdelávanie.
    Dieťa vnímať ako individualitu, jedinečnú osobnosť.
    Vytvárať priestor a personálne podmienky na utváranie identity, autonómie a skvalitňovanie kompetencií osobnosti dieťaťa.
    Vytvárať sociálne priaznivú klímu na základe vzájomnej dôvery, úcty, empatie a spolupráce medzi všetkými zainteresovanými v materskej škole.
    Vytvárať priestor pre sebarealizáciu, sebahodnotenie dieťaťa.
    Rešpektovať potreby a práva dieťaťa obsiahnutých v Dohovore o právach dieťaťa a v Deklarácii práv dieťaťa.
    Spolupracovať a nachádzať spoločné východiská s Radou školy a rodičovskou verejnosťou, pri riešení problémov v oblasti výchovy a vzdelávania.
    Vytvárať partnerský vzťah a pozornosť smerovať na dieťa.

    STUPEŇ VZDELANIA

    Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie

    Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole, spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak ešte nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku – predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov. Dokladom o získanom stupni vzdelania bude osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydá materská škola.

    VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

    Pri výbere profilácie školy sme vychádzali z našich doterajších skúseností a potrieb dieťaťa. Výchovno – vzdelávaciu činnosť sme zamerali na multikultúrnu výchovu cez umelecké cítenie dieťaťa. V rozvíjaní multikultúrneho výchovného procesu je významná pocitová rovina. Prežívanie vzťahu k produktom rôznych kultúr, utváranie vzťahov rozvíja už u detí interkultúrne a multikultúrne cítenie. Tento proces je však pre utváranie osobnosti vtedy efektívny, keď smeruje k vlastnej národnej kultúrnej identite , k výchove k tolerancii, ku kooperácii, k solidarite a k celkovej multikultúrnosti. Každý má rešpektovať individualitu a osobnosť druhého.
    Škola ako najkompetentnejšia edukatívna inštitúcia má centrálne postavenie v multikultúrnej výchove. Sociálne prostredie školy, školská kultúra a étos školy pomáha deťom objavovať a poznávať multikultúrny svet.

    Mnohé deti , ktoré sa v predškolskom veku venovali danej oblasti, pokračovali v školskom veku v umeleckej príprave. Tieto deti mali na vyššej úrovni umelecké cítenie, boli samostatnejšie , získali širší okruh skúseností a vedomostí. K tejto činnosti máme vytvorené materiálne a personálne podmienky – ZUŠ je v spoločnej budove MŠ , špecializované učebne. Personálne podmienky k tomuto rozširujúcemu programu sú zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi .

    Našim cieľom je zámerne celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa, preto v profilácii školy podporujeme rozvíjanie všeobecnej pohybovej prípravy pre športovú gymnastiku. Deti majú na vyššej úrovni pohybovú kultúru. K tejto činnosti máme vytvorené materiálne podmienky – telocvičňa v priestore MŠ , špecializovaná gymnastická telocvičňa v športovej hale , kde sa deti presúvajú autobusom. Personálne podmienky sú zabezpečené externou kvalifikovanou trénerkou, ktorá ma II.kvalifikačnú trénerskú triedu pre športovú gymnastiku S cieľom využiť detský potenciál sme vytvorili priestor aj pre krúžkovú činnosť
    v odpoludňajších hodinách, ktorú zabezpečujú kvalifikovaný lektori.

    K rozvíjajúcim aktivitám v našej škole patrí realizovanie niektorých projektov:
    ✓ Ja som rybka, ty si rybka – realizovanie plaveckého výcviku jedenkrát ročne v trvaní dvoch týždňov pod vedením kvalifikovaných trénerov . Prostredníctvom hier vo vodnom prostredí sa eliminuje strach detí z vody a postupne si osvojujú elementárne základy plávania.
    ✓ Škola je náš kamarát - projekt je zameraný na priblíženie nového sociálneho prostredia a odbúravanie strachu z neznámeho prostredia . Projekt prebieha v spolupráci so základnou školou a triedou predškolákov.

    DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

    Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou celodenného a poldenného niekoľkoročného predškolského vzdelávania pre deti od 2 rokov až po vstup do základnej školy . Absolvovaní predprimárneho vzdelávania je ukončené vydaním dokladu ,, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania” v zmysle platnej legislatívy a metodického usmerneniami MŠVVaŠ SR . Predprimárne vzdelávanie prebieha prostredníctvom organizačných foriem v súlade s IŠVP ISCED 0 – hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie, dopoludňajšie a odpoludňajšie cielené edukačné aktivity, pobyt vonku. Uskutočňujú sa rôznymi formami - individuálne, skupinovo alebo frontálne.

    UČEBNÉ OSNOVY

    Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

    https://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf

    Vzdelávacie oblasti:
    Jazyk a komunikácia
    Matematika a práca s informáciami
    Človek a príroda
    Človek a spoločnosť
    Človek a svet práce
    Umenie a kultúra
    Zdravie a pohyb

    Jednotlivé plány sú flexibilné, dynamické so schopnosťou pretvárať ich podľa edukačných záujmov a potrieb detí.

    Realizovanie podtém sa v priebehu školského roka odvíja od harmonogramu prázdnin v danom školskom roku, sviatkov a voľných dní. Pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sme si zvolili nasledovné princípy: Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:
    Prvá úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učivo je rozdelené do desiatich tematických celkov kooperujúcich s ročnými obdobiami a sviatkami. Každý mesiac je rozdelený do podtém, ktorým sa venujeme jeden podľa potreby i viac týždňov.
    Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Plánovanie prebieha písomnou formou minimálne na dobu jedného týždňa. Formálnu stránku plánov VVČ tvorí názov mesiaca, obsahového celku, podtémy.
    Dopoludňajšie cielené vzdelávacie činnosti sú dané výkonovými štandardami a ich výkonovými úrovňami tak, aby bolo dodržané minimálne odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí podľa štátneho vzdelávacieho programu s časovou frekvenciou na jeden mesiac.
    Ostané organizačné formy sú dané konkrétnymi aktivitami. Pri plánovaní aktivít vychádzame z možností školy a prostredia v ktorom sa nachádza. Deti navštevujúce našu materskú školu pochádzajú z vyhovujúceho sociálneho prostredia. Špecifikom je to, že sú to deti z mesta, ale zároveň z oblasti s množstvom rodinných domov a blízkosti prírodného prostredia.

    Rozdelenie jednotlivých tém na školský rok:

    Mesiac September
    Už som škôlkar
    Október
    Čarovná jeseň
    November
    Moje zdravie
    December
    Čaro zimy a Vianoc
    Január
    Zimná príroda
    Témy Vitajte v MŠ
    Doma a v MŠ
    Naša ulica
    Magický svet zmyslov
    Rytmy času - Jeseň
    Ovocie a zelenina
    Jeseň v lese a) Les a jeho tajomstvá
    Jeseň v lese b) Lesné zvieratá
    Moje telo
    U lekára
    Zdravá škola
    Zdravá škola

    Mikuláš
    Vianoce
    Vianoce

    Rytmy času -Zima
    Tajomstvá Zeme
    Zimná príroda a zvieratá v zime


     

    Mesiac Február
    Svet hier a zábavy
    Marec
    Potulky jarnou prírodou
    Apríl
    Prečo je to tak
    Máj
    Rodina a svet
    Jún
    Čarovný svet detí
    Témy Hudobný svet
    Karneval+ farby
    Svet rozprávok
    Papierový svet
    Žijeme na planéte Zem
    Človek- súčasť prírody
    Aké bude počasie
    Rytmy času - Jar
    Veľká noc
    Domáce zvieratá a ich mláďatá
    Jarné kvety a hmyz
    Čo sa deje pri potoku
    Moja mama
    Deti a mesto
    Cestujeme po Slovensku a do sveta
    a) Cestná a železničná doprava
    Cestujeme po Slovensku a do sveta
    b) Letecká a vodná doprava
    Každý z nás je iný
    Svet exotických zvierat
    Rytmy času - Leto
    Lúčime sa so škôlkou

     

    • September

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Zamerať sa na rozdielnosť detských osobností a priebeh adaptácie, na podporovanie pozitívneho vzťahu k domovu, k MŠ, k ostatným deťom v triede. Vedieť sa predstaviť , poznať členov rodiny, orientovanie sa v bezprostrednom okolí materskej školy a domova, poznávanie dopravných značiek pre chodcov. Využívanie verbálnej reči na vyjadrenie vlastných myšlienok, pocitov, prianí s využitím všetkých zmyslov. Postupujeme od poznávania vnútorného prostredia k poznávaniu okolia materskej školy, pričom vychádzame zo zážitku a skúsenosti a vlastného prežívania.

     TÉMA: Už som škôlkarom
     Podtémy:
     ● Vitajte v škole
     ● Doma a v MŠ
     ● Naša ulica
     ● Magický svet zmyslov

    • Október

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Téma je zameraná na poznanie ročného obdobia jeseň, zdôvodnenie významu prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody, poznávanie charakteristických znakov jesene, získavanie poznatkov o flóre a faune v lesnom prostredí, spoznávanie plodov jesene, ktoré rastú v našich klimatických podmienkach. Téma dáva priestor pre rozvíjanie matematického myslenia detí pri číselných operáciách, klasifikácii, triedení, usporadúvaní a základov algoritmického myslenia, ale aj na estetické vnímanie krásy prírody pri vychádzkach, výtvarných a hudobných činnostiach, podporu detskej zvedavosti prostredníctvom bádateľských aktivít.

     TÉMA: Čarovná jeseň
     Podtémy:
     ● Rytmy času - jeseň
     ● Ovocie a zelenina
     ● Jeseň v lese a) Les a jeho tajomstvá
     ● Jeseň v lese b) Lesné zvieratá

    • November

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Vytváranie si pozitívnych postojov k svojmu telu, deti intuitívne opisujú časti tela, poznávajú vnútorné orgány, stav zdravia a stav choroby, uvedomujú si význam lekárskeho povolania, učia sa reagovať v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené zdravie kamarátov alebo dospelých , manipulujú s elementárnym zdravotníckym materiálom, rozlišujú príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia zdravia pri manipulácii s niektorými predmetmi a spoznávajú význam racionálnej výživy a zdravého štýlu. Tieto skúsenosti získavajú cez kľúčové kompetencie prostredníctvom zážitkového učenia a hry.

     TÉMA: Moje zdravie
     Podtémy:
     ● Moje telo
     ● U lekára
     ● Zdravá škola
     ● Zdravá škola

    • December

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Zámerom je využiť vianočné obdobie na rozvoj základov sociálnych a personálnych kompetencií detí, prehĺbiť spoluprácu s rodičmi a ostatnými organizáciami, nenásilnou a zaujímavou formou si pripomenúť niektoré ľudové tradície spojené s vianočnými zvykmi. Prostredníctvom tejto témy si deti rozvíjajú občianske kompetencie spoznávaním kultúrnych tradícií a prežívaním vianočnej atmosféry v kruhu svojich najbližších, vo svojej rodine.

     TÉMA: Čaro zimy a Vianoc
     Podtémy:
     ● Mikuláš
     ● Vianoce
     ● Vianoce

    • Január

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Téma je zameraná na spoznávanie a rozvíjanie vzťahu k obklopujúcemu prírodnému prostrediu . V ostatných podtémach si deti postupne uvedomujú potrebu , dôležitosť starostlivosti o prírodu, zvieratá v zime . Vedieť pomenovať znaky ročného obdobia, poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho , alebo sprostredkovaného pozorovania prírodné javy v zime. Zdôvodnenie významu prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody. Oboznámenie sa s elementárnymi poznatkami o živej a neživej prírode ukrytej pod zemským povrchom.

     TÉMA: Zimná príroda
     Podtémy:
     ● Rytmy času zima
     ● Tajomstvá zeme
     ● Zvieratá v zime

    • Február

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Téma je zameraná na vlastnú iniciatívu dieťaťa, jeho aktívne skúmanie, bádanie, experimentovanie. Deti uplatňujú svoju kreativitu, schopnosť prezentovať sa. Aktívne sa zapájajú do prípravy karnevalu v rámci udržiavania ľudových tradícií a následne vyjadrujú svoje pocity, dojmy a zážitky rôznymi výrazovými prostriedkami. Celá téma je zameraná na odbúranie strachu a negatívnych emócií z rozprávkových postáv , ktoré charakterizujú známe rozprávky, Viesť deti k precíteniu hranej roly, rozvíjať ich divadelné zručnosti pomocou stvárnenia jedinečných masiek, využívať viacero zmyslových orgánov k skvalitneniu predstáv, poznatkov a skúseností pri manipulácii s hudobnými nástrojmi.

     TÉMA: Svet hier a zábavy
     Podtémy:
     ● Hudobný svet
     ● Karneval a farebný svet
     ● Svet rozprávok
     ● Papierový svet

    • Marec

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Prostredníctvom tejto témy si deti vytvárajú vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu cez zážitkové učenie. Hodnotia vzťahy medzi dieťaťom a životným prostredím v jeho okolí, potrebu ochrany životného prostredia vôbec, získavajú pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia. Poznávajú prírodné javy ovplyvnené počasím a prejavy počasia, jeho vplyv na človeka, oboznamujú sa s charakteristickými znakmi ročného obdobia jar. Na elementárnej úrovni získavajú poznatky o planéte Zem, vesmíre, hviezdach, ako ochraňovať, starať sa o Zem, s využitím kreativity pracovať s encyklopédiami, poznatky upevniť návštevou hvezdárne.

     TÉMA: Potulky jarnou prírodou
     Podtémy:
     ● Žijeme na planéte Zem
     ● Človek - súčasť prírody
     ● Aké bude počasie
     ● Rytmy času - jar

    • Apríl

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Prostredníctvom priameho kontaktu, hier, skúseností a vlastného bádania pozorujú zmeny v prírode, poznávajú, opisujú a rozlišujú niektoré kvety, zvieratá a ich mláďatá. Zapájajú sa aktívne do prípravy osláv sviatkov / Veľká noc/ udržiavania ľudových tradícií. Cez priamy kontakt a hrami s vodou poznávajú prostredie faunu a flóru pri vodných tokoch , význam vody pre život a jej premeny.

     TÉMA: Prečo je to tak
     Podtémy:
     ● Veľká noc
     ● Domáce zvieratá a ich mláďatá
     ● Jarné kvety a hmyz
     ● Čo sa deje pri potoku

    • Máj

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Téma je zameraná na identifikáciu príbuzenských vzťahov, pochopenie štruktúry, funkcie rodiny a roly otca a matky. Našim cieľom je poukázať na hodnotu rodiny ako symbol bezpečia, ochrany a lásky. Ďalšie témy obsahového celku sa zameriavajú na utužovanie vzájomných väzieb v rodine a to spoločnými výletmi do blízkeho a vzdialeného okolia .Viesť k porozumeniu pojmu vlasť, symbolov Slovenska preukazovaním rešpektu a úcty voči nim. Prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjať kladný vzťah k regiónu, zoznamovať sa s jeho históriou, pamiatkami, kultúrnym životom a prírodným bohatstvom. využiť vlastnú skúsenosť detí pri poznávaní variantov dopravy a dopravných prostriedkov. Multikultúrnu výchovu využiť pri spoznávaní susedných krajín, iných kultúr, prostredníctvom prirodzenej zvedavosti rozširovať a skvalitňovať elementárne predstavy štátoch, svetadieloch, o svete, upevňovať si predstavy pri práci s atlasom a glóbusom.

     TÉMA: Rodina a svet
     Podtémy:
     ● Moja mama
     ● Deti a mesto
     ● Cestujeme po Slovensku a do sveta a) Cestná a železničná doprava
     ● Cestujeme po Slovensku a do sveta b) Letecká a vodná doprava

    • Jún

    • CHARAKTERISTIKA TÉMY

     Zapájať sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí. Na základe priameho, alebo sprostredkovaného pozorovania, zážitkovým učením, pomocou detských encyklopédií návštevou ZOO a iných médií priblížiť deťom život exotických zvierat podmorský svet a prales. Utvárať povedomie o kultúrnom prostredí rešpektujúcom rôzne kultúry a etniká bez predsudkov a bariér, akceptovať odlišnosti v najširšom slova zmysle. Téma je zameraná na hry, lúčenia sa predškolákov s MŠ v súvislosti s ukončením predprimárneho vzdelávania. bezpečnosť detí počas hier. Vedieť pomenovať a poznať znaky ročného obdobia leto, jeho charakteristické znaky a vplyv počasia na život človeka.
     TÉMA: Čarovný svet detí
     Podtémy:
     ● Každý z nás je iný
     ● Svet exotických zvierat
     ● Rytmy času - leto
     ● Lúčime sa so škôlkou

  • Týždenné témy obsahových celkov a ich usporiadanie sú odporúčané, s možnosťou prispôsobenia aktuálnemu kalendáru v danom roku či rešpektovaniu aktuálnej situácie, možností a potreby detí a učiteliek. Jednotlivé témy je možné zlúčiť, prípadne meniť ich poradie z dôvodu využitia učebných pomôcok. Materská škola stanovila jednotné týždenné plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. Učiteľky na triede plánujú spoločne, samostatne si každá učiteľka volí aktivity, formy, metódy a prostriedky svojej výchovno-vzdelávacej činnosti. Týždenné plány sú koncipované tak, aby tvorili ucelenú štruktúru obsahu vzdelávania.

   VYUČOVACÍ JAZYK

   Vyučovacím jazykom v MŠ je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk podľa § 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Výchova a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku a je v zhode so zriaďovacou listinou materskej školy.

   SPÔSOB, PODMIENKY UKONČENIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

   Predprimárne vzdelávanie dieťa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré je dieťaťu odovzdané v posledný deň školského vyučovania príslušného školského roku.

   PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

   Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole zabezpečuje 9 pedagogických zamestnancov: 8 pedagogických zamestnancov majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť, z toho dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s náhradou 1. kvalifikačnej skúšky ukončené rigoróznou skúškou, 6 pedagogických zamestnancov má stredné odborné vzdelanie požadovaného smeru, 1 učiteľka si rozširuje odbornosť. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha buď na podnet školy vyplývajúci z jej potrieb, alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov.

   Krúžkovú činnosť zabezpečujú externí lektori v odpoludňajších hodinách:

   Základy šachu Základy tenisu Základy Aj

   Gymnastická prípravka

   Mgr. Renáta Gažik Peter Klátik

   Mgr. Katarína Uhlárová Jazyková škola Tanyus Magdaléna Prágerová

   Starostlivosť o čistotu a hygienickú úroveň interiéru a exteriéru zabezpečujú 2 prevádzkoví zamestnanci.
   Kvalitu stravovania zabezpečuje vedúca prevádzky a hlavná kuchárka školskej jedálne a personál, ktorý pozostáva z dvoch kuchárok.

   MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

   Materská škola je na jednom podlaží - šatne, triedy, spálne, sociálne zariadenia (WC, umyvárne, sprchy), jedáleň, chodby a sklady, hospodárske miestnosti, kancelária, práčovňa, školská kuchyňa, školská jedáleň a sklady. Átrium je súčasťou budovy . Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika atď.

   Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.

   K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...). Vo všetkých triedach je zapojený internet jednej triede sa nachádza interaktívna tabuľa /z projektu digitalizácie škôl/ . Triedy sú doplnené o nové učebné pomôcky a o nové typy skladačiek a niektoré sú vybavené digitálnymi hračkám . Hrové a pracovné centrá sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno – vzdelávaciu činnosť.

   Školská jedáleň pri materskej škole je zriadená na prípravu , výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti v čase ich pobytu v materskej škole. Podávanie stravy sa uskutočňuje v školskej jedálni podľa harmonogramu prispôsobeného veku detí.

   Vykurovanie materskej školy a prípravu teplej vody zabezpečuje centrálne napojenie na rozvod tepla mesta Prievidza, zásobovanie pitnou vodou je z mestského vodovodu. Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky ustanovené školským zákonom.

   PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

   Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom prevencie obezity, s Národným programom duševného zdravia a v súlade so zachovávaním ľudských práv v rezorte školstva. Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materská škola denne zabezpečuje pre deti pitný režim, je voľne dostupný v triedach. Stravovanie detí má pevne stanovený čas. Materská škola vedie evidenciu úrazov detí. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Pri starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

   Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu v škole.

   12.1 Kontrola a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí

   Cieľom hodnotenia detí je posudzovanie a posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti za účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien. Hodnotenie je prevažne pozitívne orientované, vyhýbame sa deficitnému modelu. Princípy hodnotenia stoja na humanisticky orientovanej koncepcii:
   Hodnotenie detí sa realizujeme :

   1. Neporovnávame deti medzi sebou, sledujeme a posudzujeme individuálny pokrok dieťaťa. - individuálny prístup v hodnotení.

   2. Sumatívne hodnotenie realizujeme len v určitých intervaloch, alebo v prípade potreby. Preferujeme otvorené, formatívne hodnotenie - otvorenosť hodnotenia.

   3. Zameriavame sa na úspechy a pokroky dieťaťa, nie na nedostatky- pozitívna orientácia hodnotenia.

   4. Vždy sa pozeráme na dieťa ako osobnosť a celok - komplexnosť hodnotenia.

   5. Vedieme deti k objektívnemu sebahodnoteniu vytváraním transparentných kritérií a autokorekcie - tendencia k sebahodnoteniu a aktívny podiel dieťaťa na hodnotení.

   6. Hodnotia vždy najmenej dve osoby – učiteľky na triede. Sumatívne hodnotenie ako napríklad hodnotenie školskej spôsobilosti je konzultované a potvrdené externým hodnotením – napr. psychológom - objektivizácia hodnotenia.

   Pre hodnotenie, reflexiu a sebareflexiu využívame tieto formy hodnotenia:
   Formatívne – priebežné každodenné hodnotenie, ktoré je orientované na podporu ďalšieho aktívneho učenia sa dieťaťa a ponúka rady a poučenie zamerané na zlepšenie budúcich výkonov. Formatívne hodnotenie je využívané priebežne počas školského roka prostredníctvom metód slovného hodnotenia, pedagogického pozorovania, rozhovoru, analýzy produktov činností a procesov, ktorými vznikli. Každé dieťa má svoje portfólio, ktoré tvoria pracovné listy, produkty výtvarných a pracovných činností, ďalšie materiály podľa individuálneho zváženia učiteľky. ktoré je kľúčovou formou dokumentovania. Súčasťou formatívneho hodnotenia je sebahodnotenie detí prostredníctvom autokorektívnych pomôcok, jednoduchého slovného aj symbolického sebahodnotenia. Oblasťami hodnotenia sú oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa podľa štruktúrovaného diagnostického portfólia.
   Sumatívne – zhrňujúce hodnotenie, ktoré konštatuje stav dosiahnutia úrovne po dlhšom časovom úseku, ktorými sú výstupné diagnostikovanie, alebo posudzovanie školskej spôsobilosti. Zhrňujúce hodnotenie realizujeme dvakrát do roka, u detí rok pred plnením školskej dochádzky formou testovania školskej spôsobilosti interným (učiteľka) aj externým posudzovateľom (psychológ CPPPaP). Oblasťami hodnotenia sú oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa podľa štruktúrovaného diagnostického portfólia dieťaťa. Učiteľky v jednotlivých triedach vedú diagnostické portfólio dieťaťa, ktoré slúži ako dokument poskytujúci pohľad o rozvoji osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach a podklad pre vstupnú, priebežnú a výstupnú diagnostiku. V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, posúdi školskú pripravenosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Cieľom kontroly a hodnotenia výchovno - vzdelávacích výsledkov detí v materskej škole je poskytnúť učiteľke, dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o tom , ako dieťa zvláda výchovno – vzdelávaciu činnosť, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce , návod , ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

   Pri hodnotení výsledkov vychádzame z požiadaviek školského zákona. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou pedagogickej diagnostiky a hodnotiaceho portfólia.

   Deti hodnotíme slovne a dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné.