•  
    Úvodné ustanovenie

    Školský  parlament  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
    Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
    Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu ako dobrovoľného združenia, resp. záujmového útvaru, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru,  samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov. Cieľom je aj výchova k demokratickým princípom a mechanizmom v spoločnosti.
     

    Článok 1 - Žiacky parlament

    Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi a učiteľmi školy, s prevádzkovými zamestnancami.
     

    Článok 2 - Sľub člena žiackeho parlamentu

    Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.  Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu  budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.
     

    Článok 3 - Organizácia žiackeho parlamentu
    • Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci ZŠ – predsedovia a podpredsedovia  tried, ktorí sú volení priamou a tajnou voľbou v kmeňovej triede školy. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu je volený vždy na jeden školský rok. Člena žiackeho parlamentu si volia žiaci 1. – 9. ročníka.
    • Do parlamentu môže kandidovať len žiak, ktorý má program a nebol v poslednom školskom roku pokarhaný ani napomenutý zo správania.
    • Voľbám predchádzajú triedne debaty o programoch kandidátov.
    • Do parlamentu je zvolený žiak s nadpolovičnou väčšinou hlasou. Ak tento počet nezíska ani jeden kandidát, triedne kolo sa opakuje.
    • V prípade nespokojnosti s činnosťou zástupcu triedy, má trieda právo ho odvolať s ⅗ väčšinou a zvoliť si nového zástupcu.
    • Poslanec môže delegovať svojho zástupcu, ktorý bude plniť jeho povinnosti počas jeho neprítomnosti.
    • Žiaci majú možnosť iniciovať referendum (elektronické alebo papierové) s cieľom rozpustiť parlament a ustanoviť nový. Pre platnosť je potrebná nadpolovičná väčšina.
    • Referendum môže iniciovať aj parlament.
    • Sídlom žiackeho parlamentu je Súkromná spojená škola, Ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievidza.
    • Žiacky parlament pracuje pod vedením učiteľov, vymenovaných do tejto funkcie riaditeľkou školy.
    • Žiacky parlament nemá nárok na odmenu ani na žiadne výhody a výsady.
    • Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
    • Parlament zasadá 2x do mesiaca, prípadne podľa potreby.
    • Zasadnutie parlamentu je verejné, pokiaľ nie je z podstatných dôvodov rozhodnuté inak riaditeľom školy.
    • Miestom stretávania bude galéria ,resp. iná učebňa po dohode s koordinátormi (učiteľmi) ŽP.
    • Parlament si pozýva na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá  na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľky školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia (po vzájomnej dohode s koordinátormi ŽP).
    • Žiacky parlament má svoju webovú stránku. ŽP si volí (okrem iných) funkciu Referent na zverejňovanie informácií – jeden správca stránky, ktorý sa počas roka stránku stará. Zverejňujú sa na nej otázky, ktoré sa chcú  žiaci opýtať učiteľov,  predsedov, pani riaditeľky. Má na starosti aj organizáciu elektronického referenda a zverejňovanie zápisnice.
    • Pri vstupe do školy bude umiestnená Schránka dôvery, kde majú žiaci možnosť vkladať otázky, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť spolužiaci pomocou žiackeho parlamentu, alebo riaditeľstvo školy. K dispozícii bude taktiež dotazník na stránke parlamentu.
    • Žiacky parlament má možnosť využívať www stránku školy (prepojenie na vlastnú stránku, ktorú pravidelne obnovuje spolu s povereným pedagógom).
    • Hlasovanie parlamentu prebieha po výzve predsedom, výsledkom hlasovania je väčšinový názor. Pred i po hlasovaní môže nasledovať racionálna diskusia s cieľom zmeniť pomery v hlasovaní, následne sa môže hlasovať opäť. Každé hlasovanie je verejné.
    • ŽP môže udeľovať pochvaly a ceny žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom.
    • Výsledok každého hlasovania je zaznamenaný v zápisnici
      
    Článok 4 - Zasadnutia žiackeho parlamentu
    • Program rokovania žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s koordinátorom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom elektronického systému. So zástupcami nižších ročníkov, ktorý nedosahujú potrebnej zručnosti, sa komunikuje písomne v spolupráci s triednym učiteľom.
    • Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŽP v spolupráci s koordinátorom ŽP. Každá zápisnica bude zverejnená na stránke školy.
    • Členovia žiackeho parlamentu čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor pri galérii, resp. na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora .
    • Činnosť žiackeho parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný  koordinátorkou ŽP a schválený riaditeľkou školy, následne prijatý členmi žiackeho parlamentu na 1. stretnutí ŽP.
    • Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi ŽP, po predložení riaditeľke školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŽP. 
      
    Článok 5 - Úlohy člena  žiackeho parlamentu

    Člen žiackeho parlamentu je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
    Zánik členstva v ŽP:

    • vystúpením člen
    • vylúčením člena z dôvodu výchovného opatrenia
    • zánikom ŽP

    Člen  ŽP sleduje nástenku a www. stránku parlamentu. Zapája sa aktívne do činností a aktivít žiackeho parlamentu. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu. Aktívne vyhľadáva podnety na zlepšenie fungovania školy a jej klímy a zasadzuje sa o ich presadenie.
     

    Článok 6 - Práva a povinnosti žiackeho parlamentu

    Člen parlamentu má tieto práva:

    • voliť a byť volený
    • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽP
    • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽP a slobodne sa k nim vyjadrovať
    • hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽP
    • predkladať na rokovanie ŽP vlastné námety
    • zrušiť svoje členstvo

    Člen parlamentu má tieto povinnosti:

    • účastniť sa ŽP
    • zaujímať sa dianie na škole, o názory spolužiakov
    • správať sa a vystupovať tak, aby ŽP nezahanbil
    • pomáhať so všetkými aktivitami ŽP

    Členovia ŽP sú volení na dobu jedného školského roku. Členovia žiackeho parlamentu si na 1. stretnutí volia
    predsedu, podpredsedu, zapisovateľa, pokladník, kultúrneho referenta a referenta na zverejňovanie informácií (web)

    Títo volení členovia ŽP tvoria výbor ŽP. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním. 
    Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia ŽP na triednických hodinách:

    • vlastné podnety
    • podnety od spolužiakov, učiteľov a prevádzkových zamestnancov
    • organizácia mimoškolských aktivít, súťaží a pod.
    • návrhy na estetizáciu a čistotu školy
    • iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy
    • hodnotenie práce a plnenie plánu ŽP, ktorí si ŽP schválil na svojom zasadnutí. 
     
    Článok 7 - Predseda žiackeho parlamentu
    • Zasadnutie žiackeho parlamentu zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom ŽP program zasadnutia.
    • Mimoriadne zasadnutie  žiackeho parlamentu môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŽP.
    • Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorom riaditeľke školy.
    • Predseda ŽP raz mesačne (alebo podľa potreby) absolvuje stretnutie s riaditeľom školy, kde informuje o aktivitách ŽP, názoroch a podnetoch ktoré si zasluhujú pozornosť vedenia školy. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom ŽP.
    • Predseda žiackeho parlamentu má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
    • V spolupráci s koordinátorom sa stará o propagáciu a zber podnetov.
    • Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom ŽP.
    • Predseda parlamentu v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na www. stránku školy.
    • Vedie členov ŽP k slušnosti a reprezentácii ŽP a školy, navrhuje prípadnú penalizáciu žiakov, ktorý toto porušujú.
    • Vedie členov ŽP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite.
    • Zastupuje školu pri oficiálnych aktivitách a návštevách školy.
    • Reprezentuje školu na prípadných stretnutiach školských parlamentov.
    Článok 8 - Podpredseda žiackeho parlamentu
    • Pomáha predsedovi žiackeho parlamentu s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora ŽP.
    • V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
    • Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov ŽP do plnenia svojej funkcie.
    • Asistuje predsedovi a pomáha v jeho povinnostiach.
     
    Článok 9 - Zapisovateľ žiackeho parlamentu
    • Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom prezenčné listiny a eviduje dochádzku členov ŽP na zasadnutiach.
    • V spolupráci s koordinátorom ŽP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda.
    • Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽP na overenie a zápisnicu archivuje.
    • Zápisnicu v elektronickej podobe posiela riaditeľke školy.
    Článok 10 - Kultúrny referent žiackeho parlamentu
    • Kultúrny referent žiackeho parlamentu spolupracuje s MZ a PK (metodické orgány školy) a zabezpečuje spoluprácu ŽP pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto metodických orgánov.
    • Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku ŽP.
    • Pripravuje podklady z kultúrnych akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy.

    ​Článok 11 - Referent na zverejňovanie informácií

    Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom web stránky (nástenkár žiackeho parlamentu) má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na  školskej chodbe. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov ŽP. Nástenkár žiackeho parlamentu úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom ŽP, ktorí posúdia podobu a obsah informácií a dajú súhlas na zverejnenie.

    Článok 12 - Pokladník a rozpočet ŽP

    Rozpočet ŽP je stanovený na začiatku každého školského roka dotáciou od vedenia školy. 

    • Výška ročného rozpočtu sa vypočíta podľa vzorca 1 EUR na žiaka ZŠ na mesiac.
    • Prostriedky ŽP sa môžu použiť výlučne na účely, ktoré sú prínosom pre ZŠ.
    • Použitie prostriedkov podlieha schváleniu vedením školy.
    • Ak to ¼ poslancov požaduje, na schválenie použitia prostriedkov musí prebehnúť referendum.

    Pokladník má na starosti správu rozpočtu ŽP:

    • Vedie presnú evidenciu použitých a získaných prostriedkov.
    • Manipuluje s finančnými prostriedkami len na základe uznesení parlamentu.
    • Má na starosti získavanie externých finančných zdrojov od sponzorov mimo školy.
    Článok 15 - Záverečné ustanovenia
    • Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŽP.
    • Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na    základe uznesenia ŽP formou dodatku.
    • Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí ŽP dňa 29.9.2017 a týmto dňom vstupuje do platnosti.