• Je DȎLEŽITÉ pri každej platbe zadávať správny variabilný symbol (VS – rodné číslo dieťaťa), inak môžu vzniknúť komplikácie pri párovnaí platieb v systéme. Pri nesprávnom VS môže byť dokonca nahraný kredit niekomu inému.
    Pri úhrade prosíme zadávať do poznámky meno žiaka, pomôže to pri spätnom dohľadávaní v prípade riešenia problémov s úhradami.

      1. stupeň 2. stupeň
    Stravná jednotka Cena/deň Mesačná záloha Cena/deň Mesačná záloha Cena/deň Mesačná záloha
    Celodenná strava (desiata, obed, olovrant) 1,26 € 24 € 2,10 € 40 € 2,25 € 45 €
    Poldenná strava (desiata, obed / obed, olovrant 1,01 € 21 € 1,60 € 30 € 1,75 € 35 €
    Obed - - 1,10 € 20 € 1,20 € 25 €

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.

    Stravné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Odhlasovanie stravy

    Odhlásenie stravy je možné VÝLUČNE cez EduPage (v sekcii Jedálny lístok) a v mobilnej aplikácii. Možnosť odhlásenia je aktívna do 8:00, v deň prvého vynechania stravy. Pri odhlasovaní si môžete zvoliť možnosť odhlásenia na celý deň, alebo konkrétnych jedál.

    Preplatky/nedoplatky na stravnom sú vyúčtované na konci polroka. Rodič ich vidí v sekcii Platby.