e-Škola Prievidza - súkromná materská, základná a umelecká škola


Prihláška na školský rok
2018/2019


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:


Zdravotný stav dieťaťa

Zdravotná poisťovňa:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


DO POZNÁMKY VYŠŠIE PROSÍM UVEĎTE
  - typ dochádzky (celodenná/poldenná) - ročník, do ktorého dieťa prihlasujete
- voliteľný predmet - etická výchova / náboženstvo
- záujem o ŠKD (je zahrnuté v cene školného)
- záujem o ZUŠ (je zahrnuté v cene školného)
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO/ÝCH ZÁSTUPCU/OV/
• V prípade ochorenia dieťaťa prenosnou chorobou a výskytu prenosnej choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim/e/ túto skutočnosť triednej učiteľke. Ďalej sa zaväzujem/e/, že oznámim/e/ aj každé očkovanie dieťaťa.
• Beriem/e/ na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľka rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej/základnej školy.
• Súčasne sa zaväzujem/e/, že budem/e/ pravidelne mesačne platiť príspevok úhradu výdavkov materskej školy a to do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.
• Zároveň dávam/e/ súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle § 11 ods. 6 školského zákona.
• Svojím podpisom dávam/e/ súhlas k príprave a realizácii všetkých aktivít s účasťou môjho dieťaťa v rámci edukačného procesu, plánu práce materskej školy a s jeho presunom na tieto aktivity - napr. návšteva knižnice, základnej školy, podujatia organizované v MŠ a ZŠ - divadelné predstavenia, besedy a pod., ako aj k fotografovaniu a spracovaniu videozáznamov pre potreby a propagáciu materskej/základnej školy na stránke školy a sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a YouTube).​
• Čestne vyhlasujem(e), že dieťa nie je prihlásené v inej materskej/základnej škole.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka