• Dotácia na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom

    V súvislosti so zavedením štátom dotovaných obedov (s účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej/ republiky), sme Vám pripravili súhrn podmienok na ktoré sa dotácia vzťahuje.
    Výška dotácie je 1,20 EUR. Táto suma teda pokrýva takmer celodennú stravu dieťaťa v MŠ (od 1.1.2019, od 1.9.2019 aj pre žiakov ZŠ) - je potrebné doplatiť 6 centov pri celodennej strave.
     Dotácia podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 sa vzťahuje len v prípade ak:
    1. sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu
    2. a odoberie stravu

    Stravu má dieťa dotovanú iba  keď sú splnené obe tieto podmienky. Ak je  dieťa choré a chcete si prísť do školy vyzdvihnúť obed, je to možné, ale na  tento obed sa dotácia nevzťahuje a uhrádza ho zákonný zástupca.  Ak si dieťa neprevezme objednanú strávu (rodič dieťa neodhlási zo stravy), tento obed nemôže byť hradený z dotácie a musí ho uhradiť zákonný zástupca. V školskom systéme budeme indikátor prevzatia/neprevzatia obeda aktualizovať raz mesačne na základe dochádzky.
    Zákonný zástupca je povinný prihlasovať a odhlasovať dieťa na stravu .

    Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod... Zákonný zástupca má  nárok na dotáciu 1,20 EUR  za každý deň, keď je splnená prvá podmienka (prítomnosť na vyučovaní). V takom prípade ale dieťa nie je stravníkom ŠJ - nemôže sa prihlasovať a odoberať stravu pripravovanú ŠJ podľa uváženia zákonného zástupcu.
    Tak ako doteraz, je možné dieťaťu vydať/ohriať jeho stravu z domu za režijný poplatok 15 EUR, ktorý bude hradený z dotácie na výchovu k stravovacím návykom.
     
    Súčasne zavádzame režijný poplatok 10,00€ pre stravníkov na pokrytie našich nákladov zariadenia a rozšírenia jedálne a taktiež rozšírenia ponuky, ktoré by malo byť kompletné do septembra 2019. 
     
    Ďalšie info je možné nájsť tu.