• Stravovacie čipy

    Každý žiak ZŠ a predškoláci v MŠ obdržia čip, ktorým sa elektronicky preukazujú pri výdaji desiaty, obeda a olovrantu. Čipom sa pri žiakovi overuje objednávka stravy na daný deň.

    Vzhľadom na to, že stravné je potreba uhrádzať do 15. dňa predošlého mesiaca, bude systém umožňovať objednávky len pokým bude mať žiak dostatok peňazí na stravnom. Výšku môžete vidieť v sekcii Platby.

    Systém bude povoľovať výdaj až do -10 EUR, pričom už pri prekročení nuly Vás začne systém upozorňovať, aby ste zaslali stravné. Tým Vám vzniká dostatočná časová rezerva. Systém prednostne priradí peniaze na školné (nie na stravné), takže je potreba mať uhradené všetky záväzky.

    Pripomíname, že systém všetkých platieb je "kĺzavý" - teda preplatky/nedoplatky s medzi mesiacmi kumulujú až ku koncoročnému preplatku/nedoplatku. Nie je preto potrebné, aby ste každý mesiac posielali stravu presne. Tiež môžete stravu platiť aj štvrť ročne, polročne atd.

    V prípade akýkoľvek otázok sa prosím obráťte na admin@eskolapd.sk