• O RCPU

   • Naša škola je partnerom MŠVVaŠ SR v projekte Regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Od 1.9.2023 bude mať v kompetencii pôsobenie v okresoch Prievidza a Partizánske.

    Ciele RCPU
    1. Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného 
    vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom. 
    2. Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch. 
    3. Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania 
    formou mentoringu a poradenstva. 


    Zameranie RCPU:

    1. Vzdelávacie programy 
    V praxi sme často svedkami toho, že školské vzdelávacie programy sú vnímané ako 
    administratívna úloha, ktorú škola musí urobiť, nevyužíva sa dostatočne jeho potenciál a nie je 
    aktívnym nástrojom školy na sformulovanie, sledovanie a hodnotenie svojich vlastných 
    vzdelávacích predstáv. Zmyslom školských vzdelávacích programov je, aby sa školy 
    prostredníctvom nich mohli profilovať v súlade s vlastnými cieľmi výchovy a vzdelávania, ako aj 
    potrebami regiónu. Plánom je ponúknuť možnosť vzniku regionálnych vzdelávacích programov
    ako medzistupňa medzi štátnym a školským vzdelávacím programom a ktoré by zohľadnili
    špecifiká jednotlivých regiónov a zároveň by slúžili ako ponuka na doplnenie školských 
    vzdelávacích programov v danom regióne. Mentori jednotlivých regionálnych centier by následne 
    pomáhali školám vytvoriť si na základe týchto vstupov svoj vlastný ŠkVP a podporovali by ich 
    v aktívnej práci s ním.

    2. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 
    Pripravovaná kurikulárna reforma sa vyznačuje okrem iného zmenou cieľov, ktoré si vo vzdelávaní 
    stanovujeme. Cieľom nemá byť len zapamätanie a porozumenie pojmov a faktov, ale 
    predovšetkým získanie spôsobilostí nevyhnutých pre život v 21. storočí. Skúsenosť učiteľov, ktorí 
    sa na cestu zmeny už vydali, vedie k poznaniu, že nestačí nové ciele premietať do obsahu a metód 
    vyučovania, ale je potrebné vedieť aj hodnotiť mieru ich dosiahnutia jednotlivými žiakmi. Pretože 
    v konečnom dôsledku sa žiaci učia najmä to, čo je skúšané a hodnotené. Žiaci, ktorí sú na hodinách 
    vedení k tomu, aby premýšľali, objavovali a tvorili, sa cítia oklamaní a demotivovaní, ak sú neskôr 
    hodnotení iba zo znalosti definícií, pojmov a faktov. Rovnako môže mať pochybnosti aj učiteľ, či 
    nový prístup vedie k dobrým vzdelávacím výsledkom. Preto je potrebné, aby učitelia vedeli 
    hodnotiť nielen rozsah a kvalitu vedomostí, ale aby dokázali hodnotiť všetko, čo má byť vyučované 
    – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí zo strany žiakov.

    3. Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma
    Rola pedagóga sa zmenila: už nie je exkluzívnym nositeľom vedomostí, ktoré žiaci môžu získať 
    výlučne (alebo hlavne) od neho, ale jeho úlohou je predovšetkým sprevádzať a usmerňovať žiaka 
    pri ich získavaní a usmerňovať ho pri tejto činnosti. Zrýchlené tempo technologického pokroku 
    (smart zariadenia, digitalizácia a automatizácia v každej oblasti spoločenského života) prinieslo 
    okrem mnohých spoločenských dopadov aj to, že vedomosti (fakty, informácie) sú oveľa rýchlejšie 
    a jednoduchšie dosiahnuteľné ako v minulosti. 
    Namiesto odovzdávania vedomostí má klásť dôraz na rozvoj zručností ako pracovať s dostupnými 
    informáciami (ako ich získať, kriticky vyhodnotiť a správne použiť). Namiesto dlhého výkladu má 
    riadiť vzájomné učenie sa žiakov. Namiesto vyžadovania rozsiahleho memorovania má využívať 
    teórie na riešenie úloh z praxe. Namiesto využívania prevažne frontálnych foriem výučby má 
    používať interaktívne a zážitkové formy vzdelávania. Namiesto učiaceho odborníka a experta sa 
    má stať facilitátorom učenia a mentorom jednotlivcov i skupín učiacich sa žiakov.

    4. Personalizácia vyučovania a inkluzíve vzdelávanie
    Základným predpokladom úspešnosti vyučovacieho procesu je to, aby učiteľ dokázal reflektovať 
    individuálne potreby a danosti žiakov a dokázal podľa toho zvoliť vhodné vyučovacie formy 
    a metódy. Okrem toho je dôležité, aby každý žiak pracoval na úrovni, na ktorej sa práve nachádza, 
    aby tí žiaci, ktorí dokážu postupovať rýchlejším tempom, mohli pracovať aj na náročnejších 
    úlohách a projektoch tak, aby ich potreby boli čo najviac uspokojené a ich predpoklady čo najviac 
    využité. Cieľom je pripraviť mentorov na to, aby učiteľom vedeli poskytnúť pomoc k prispôsobeniu 
    vyučovacieho procesu tak, aby zohľadnil individualitu žiaka pomocou metód a techník 
    personalizovaného vyučovania.

    5. Digitalizácia
    Iniciatívy zamerané na rozvoj digitálnych zručností a kompetencií žiakov zvyšujú požiadavky na 
    úroveň digitálnych kompetencií učiteľov, ktorých úlohou je pripraviť žiakov na život a prácu 
    v digitálnej spoločnosti. Učiteľ by mal preto ovládať aj ďalšie špecifické digitálne kompetencie, 
    ktoré slúžia na podporu poznávacieho procesu žiakov. Aj nečakaná pandémia ukázala, aká dôležitá 
    je digitalizácia vzdelávania v 21. storočí. Školy museli prejsť na dištančnú formu vyučovania 
    prakticky z jedného dňa na druhý. Bola to výzva nielen pre pedagógov, ale aj pre žiakov a rodičov. 
    Aké platformy používať na vzájomnú komunikáciu? Ako sprostredkovať obsahovú náplň 
    jednotlivých predmetov na diaľku? Ako pripraviť pomocné materiály pre žiakov? Cieľom tejto 
    oblasti je rozvíjať digitálne zručnosti učiteľov, aby boli schopní zvyšovať digitálne kompetencie 
    svojich žiakov bez ohľadu na to, či vyučovanie prebieha dištančnou alebo prezenčnou formou.