• Časté otázky

   Pripravili sme pre Vás súhrn odpovedí na Vaše najčastejšie otázky.
   • Platí sa u Vás školné?
    Áno, mesačné školné sa pohybuje v rozsahu 3,5€ až 12€ v závislosti od odboru a od elokovaného pracoviska školy. Pri zápise do školy sa platí jednorázové zápisné 20€ na celú dobu štúdia. 
    Žiaci našej MŠ a ZŠ školné do ZUŠ neplatia.

    Prijímate žiakov aj do vyšších ročníkov?
    Áno, prijímame žiakov do ktoréhokoľvek ročníka, ak to umožňuje kapacita triedy

    Je možné kombinovať rôzne predmety a odbory?
    Áno, žiaci si môžu nakombinovať rôzne odbory a aj jednotlivé predmety v rámci odborov. V rámci školného poplatku majú žiaci možnosť štúdia jedného individuálneho a jedného kolektívneho programu.

    Môžu si žiaci vytvoriť vlastný rozvrh?
    Rozvrh si žiaci vytvárajú na začiatku šk. roka podľa možností pedagóga, pričom sa, samozrejme, zohľadňujú aj časové možnosti žiaka.

    Sú žiaci nútení hrať len predpísaný repertoár?
    Okrem cvičných skladieb si žiaci môžu priniesť aj vlastné skladby, ktoré majú radi.

    Vráti škola školné v prípade neodučených hodín?
     
    Hodiny, ktoré sú neodučené z dôvodu neprítomnosti pedagóga sú žiakom dodatočne nahrádzané.