• Školský poriadok MŠ podrobnejšie rozvádza tieto časti:

    I.   Všeobecné ustanovenia
    II.  Charakteristika materskej školy
    III.
    Článok 1 : Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie
    Článok 2 : Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy .
    Článok 3 : Prevádzka a vnútorný režim materskej školy .
    Článok 4 : Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno - patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím .
    Článok 5 : Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy .
    IV. Záverečné ustanovenia .

    Časť I.

    Všeobecné ustanovenia

    Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Súkromnej spojenej školy organizacnej zložky  materskej školy – Ul. Ľ. Ondrejova 28, v Prievidzi v zmysle § 153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len „ školský zákon „ / . Materská škola je organizačnou zložkou Súkromnej spojenej školy, Ul. Ľ. Ondrejova 28, Prievizda.

    Časť II.

    Článok 1

    Charakteristika materskej školy

    Súkromnej spojenej školy organizačnej zložky  materskej školy – Ul. Ľ. Ondrejova 28, v Prievidzi poskytuje celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie v štyroch triedach. Počet detí zaradených v jednotlivých triedach je v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutím RÚVZ o kapacite jednotlivých tried. Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 7 rokov / deti s odloženou
    povinnou školskou dochádzkou/ z Prievidze a z blízkeho okolia. Cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
    Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu “ Prvé kroky za poznaním “ , ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách , podľa
    Metodiky pre predprimárne vzdelávanie a metodických príručiek k jednotlivým vzdelávacím oblastiam. Školský vzdelávací program je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy. Prílohu  ŠKVP tvoria učebné osnovy doplnkových aktivít, ktoré sú zamerané na rozvíjanie všeobecnej pohybovej prípravy a rozvoj multikultúrnej výchovy.
    Školský poriadok Súkromnej spojenej školy organizacnej zložky  materskej školy – Ul. Ľ. Ondrejova 28, v Prievidzi rozvíjajúci program „S gymnastikou hravo – zdravo“ a program “ MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA “.
    Tieto aktivity ako rozvíjajúce programy sú rozpracované a plnené v zmysle platnej legislatívy a  v zmysle Národného programu prevencie obezity.
    Materská škola je umiestnená v netypizovanej budove na 1. poschodí
    Poschodie  tvoria:

    • vstupné chodby,
    • šatňa detí, umyvárka, WC pre deti a personál,
    • 4 triedy –slúžia ako herne, 1 stabilná spálňa, v jednej triede sa lehátka rozkladajú, stolovanie detí je v jedálni školy, kabinety - učebných pomôcok, práčovňa, riaditeľňa

    V hospodárskej  časti sa nachádzajú:

    • kancelária riaditeľky MŠ a vedúca prevádzky a školskej jedálne,
    • kuchyňa s príslušnými priestormi, účelové priestory pre personál - WC, sprcha.
    • V atriu školského dvora sa nachádza :
    • umelá  trávnatá plocha,
    • záhradný drevený exteriérový nábytok,
    • 1 plastová preliezačka so šmýkaľou,
    • drevený sedenie pre deti
      

    Časť III.

    Článok I.

    Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

    Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma  dieťa od dvoch do
    šiestich rokov jeho veku.  Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty
    rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
    Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča / zákonného zástupcu (ďalej len „ zákonný zástupca“) , ktorú si môže prevziať v materskej škole, prípadne môže priniesť svoju vlastnú žiadosť, alebo online, kedy je potrebne prísť žiadosť podpisať. Žiadosť o prijatie sa nachádza aj na webovom sídle školy.
    Súčasťou žiadosti je potvrdenie zdravotného stavu od pediatra. K žiadosti je priložený dotazník o dieťati. V prípade , že riaditeľka školy zistí, že žiadosť o prijatie do MŠ podala osoba, ktorá na to nemá právo, požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
    Zápis detí do materskej školy sa koná v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z  . Dátum konania zápisu je oznámený spravidla v mesiaci apríl.
    Miesto, presný dátum a čas zápisu zverení riaditeľka školy na informačnej tabuli MŠ  na webovom sídle materskej školy a na sociálnej sieti.
    Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy, ktoré prerokuje riaditeľka s členmi pedagogickej rady a členmi rady školy.
    Podmienky prijímania detí :
     -deti , ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
     -deti, ktoré majú odloženú PŠD , prípadne dodatočne odloženú PŠD,
     -deti , ktoré dovŕšia 3 roky k 1.septembru príslušného školského roka.
    Ak dieťa do materskej školy nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uvedeného na rozhodnutí bez udania dôvodu, o jeho prijatí vydá riaditeľka školy rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.
    Pokiaľ je voľná kapacita môže byť dieťa prijaté aj v priebehu školského roka.
    O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods.14 písm. a/  a písm. b/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Zákonný zástupca odovzdá písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave a informáciou o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast riaditeľke MŠ. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami , zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým  a telesným postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku
    školského roka vydá riaditeľka spravidla do 15. júna. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
    V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Deťom so ŠVVP určuje diagnostický pobyt spravidla na jeden školský rok.
    Riaditeľka MŠ môže po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa v závislosti od individuálnych osobitostí dieťaťa pobyt v MŠ prerušiť na určený čas alebo predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole. Riaditeľka MŠ môže prerušiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v čase adaptačného pobytu dieťaťa po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa na dohodnuté obdobie (napr. v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa).
    Podmienky predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ v čase zaradenia dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt:
    a)      Zákonný zástupca dieťaťa neinformuje  školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa.
    b)      Zákonný zástupca dieťaťa nevytvára podmienky na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v MŠ nerešpektovaním a nerealizovaním odporúčaní triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, ktoré určujú ďalší postup v edukácií dieťaťa (napr. neabsolvuje vyšetrenie v CPPPaP, odborných lekárov) Zákonný zástupca dieťaťa na odporúčanie triedneho učiteľa /riaditeľa školy na základe pedagogickej diagnostiky dieťaťa neabsolvuje potrebné odborné vyšetrenia v poradenských zariadeniach a u odborného lekára.
    c)      Zákonný zástupca neinformuje školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa a iných závažných okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania v MŠ.
    d)     Zákonný zástupca dieťaťa nerešpektuje podmienky predprimárneho vzdelávania určené v rozhodnutí o prijatí dieťaťa a zaradení na adaptačný pobyt.
    e)      Na základe odborného vyjadrenia- odporúčania/neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede MŠ riaditeľ školy po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa predčasne ukončí predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.
    f)       Zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou  škole súhlas  k  spolupráci s príslušným poradenským zariadením (CPPPaP, CŠPP) na zabezpečenie  vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, že  škola nemá pedagóga  so špeciálnopedagogickou kvalifikáciou.
    g)      Ak zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
    h)   nesplnenie si povinnosti zákonného zástupcu podľa časti 3 článku 2 ,, Zákonný zástupca je povinný” písm. j 

    Zákonný zástupca dieťaťa má právo v čase adaptačného/diagnostického pobytu byť prítomný na predprimárnom vzdelávaní dieťaťa po dohode s triednym učiteľom. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v čase adaptačného/diagnostického pobytu na vyzvanie triedneho učiteľa byť účastný na predprimárnom vzdelávaní dieťaťa v materskej škole so zámerom určenia ďalšieho postupu v predprimárnom vzdelávaní dieťaťa v MŠ.
    Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke spravidla do 15 dní po zápise do základnej školy , ktoré vystaví príslušná základná škola na základe žiadosti zákonného zástupcu, odporučenia pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V prípade, že zákonný zástupca zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa nepotvrdí prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ zákonný zástupca nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, prípadne ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.
    Deti do jednotlivých tried zaraďuje riaditeľka ku začiatku školského roka spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné.Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácii školy.

    Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona § 28 odst.9 je:
     17  v triede pre 3 - 4 ročné deti,
     17  v triede pre 4 - 5 ročné deti,
     17  v triede pre 5 - 6 ročné deti,
    Ak sú splnené požiadavky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
    pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o navýšení počtu detí v triede o tri deti z dôvodu:
    a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa,
    b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole,
    c) odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočného odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo
    d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej   
        škole.
    Pri určovaní vyššieho počtu zohľadní deti so ŠVVP a počet detí mladších ako tri roky. Do bežnej triedy sa môžu prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Počet detí v tejto triede môže byť znížený najviac o dve deti za každé dieťa so ŠVVP.
    Ak učiteľky v triede, riaditeľka materskej školy alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že dieťa sa nevie prispôsobiť pravidlám v kolektíve detí a vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu, alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, riaditeľka rozhodne o prerušení dochádzky na dobu neurčitú / čas absolvovania odborných vyšetrení /, prípadne navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa.

    Riaditeľka MŠ môže po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa v závislosti od individuálnych osobitostí dieťaťa pobyt v MŠ prerušiť na určený čas alebo predčasne ukončiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v materskej škole. Riaditeľka MŠ môže prerušiť predprimárne vzdelávanie dieťaťa v čase adaptačného pobytu dieťaťa po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa na dohodnuté obdobie (napr. v prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa).
    Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.
    Prerušenie dochádzky môže nastať tiež z rodinných alebo zdravotných dôvodov.
    V takomto prípade rodič podá žiadosť o prerušenie dochádzky s uvedením dôvodov. Ak ide o zdravotné dôvody, prikladá potvrdenie od lekára.
    V prípade predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca podá písomné oznámenie riaditeľke školy. V takomto prípade sa písomné rozhodnutie o ukončení dochádzky nevydáva.
    Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ( vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva ). Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva na žiadosť zákonného zástupcu.
     

    Článok 2

    Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami MŠ

    Dieťa má právo na:
    a) vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
    b) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
    c) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
    d) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
    e) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
    f) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
    g) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému , psychickému a sexuálnemu násiliu,
    h) právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.


    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.


    Dieťa je povinné:
    a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
    b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy materskej školy,
    c) chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
    d) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní ,
    e) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
    f) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
    g) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.


    Zákonný zástupca dieťaťa má právo :
    a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
    b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
    c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
    d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
    e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
    f) vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.


    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:
    a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
    b) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
    c) informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy vzdelávania,
    d) ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný oznámiť riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
    e) nechať doma dieťa, u ktorého sa prejavili známky ochorenia a ktorému bolo nariadené užívanie antibiotík a priviesť ho do MŠ až po úplnom vyliečení,
    f) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
    g) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,
    h) ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako po 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni v zmysle §144 odst.10 zák.č.245/2008 Z.z. ospravedlňuje dieťa zákonný zástupca a vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže škola
    požadovať potvrdenie od lekára,
    i) ak bolo dieťa neprítomné v MŠ dlhšie ako 5 kalendárnych dní zákonný zástupca v zmysle § 24 ods.6 a 8 zák.č.355/2007 Z.z. potvrdí materskej škole písomným vyhlásením / vyhlásenie o bezinfekčnosti – nesmie byť staršie ako 1 deň / , že dieťa
    neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
    j) ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní , zákonný zástupca je povinný požiadať o prerušenie dochádzky, oznámiť riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, na základe ktorého riaditeľka vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky. Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa a písomne nepožiada o prerušenie dochádzky dieťaťa, riaditeľka má právo ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ  a vidá rozhodnutie o ukončení dochádzky do MŠ. 
    k) pri opätovnom nástupe zákonný zástupca podpíše vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
    l) vo výnimočných prípadoch / pedikulóza, ovčie kiahne a ostatné infekčné ochorenia/ je rodič povinný priniesť lekárske potvrdenie o jeho dobrom zdravotnom stave,
    m) pravidelne uhrádzať príspevky na neinvestičné náklady a stravu, v prípade ich neuhradenia 2 po sebe nasledujúce mesiace, riaditeľka školy má právo ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy.

    Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci na aktuálne definovaný účet. Výšku mesačného príspevku určí zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou.
    Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140ods.10 Školského zákona. 

    Pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci MŠ sú povinní:

    1. dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu /každý rodič má právo priviesť dieťa do MŠ aj ho z nej vyzdvihnúť.
    2. zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu,
    3. v prípade potreby poskytnúť nezaujaté , vecné a objektívne stanovisko len súdu , ak si ho od materskej školy písomne vyžiada a obsah toho písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov,
    4. v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu starostlivosti o dieťa,
    5. poučiť rozvedených rodičov o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať.
     

    Článok 3

    Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

    Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 18.00 hod.
    Riaditeľka materskej školy:  PaedDr. Gabriela Bálintová 
    Konzultačné hodiny : po telefonickom dohovore so zákonným zástupcom
    Vedúca školskej jedálne: Ing. Ľubica Zbiňovcová
    Konzultačné hodiny :  po telefonickom dohovore .

    V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na tri týždeň nepretžite. V tomto období si zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu a prevádzkoví zamestnanci vykonávajú veľké upratovanie. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ na základe pokynov zriaďovateľa dva mesiace vopred a zároveň informuje zákonných zástupcov o možnosti dochádzky do letného detského štúdia.
    Termíny vedľajších prázdnin sú oznámené spravidla tri týždne
    vopred. V čase týchto prázdnin v priebehu školského roka je prevádzka tried materskej školy prispôsobená počtu prihlásených detí na základe písomného vyjadrenia zákonných zástupcov. 
    V čase zimných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa, ktorý bude písomne oznámený zákonným zástupcom. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov / napr. rozšírený výskyt chrípky a pod./ sa bude materská škola riadiť nariadeniami zriaďovateľa, prípadne príslušného úradu verejného zdravotníctva.

    1. Organizácia tried a vekové zloženie detí: 
    Trieda  2-3 ročné deti    15 detí
    Trieda  3-4 ročné deti    17 detí
    Trieda  4 -5 ročné deti   17 detí
    Trieda  5 - 6 ročné deti  17 detí

    2.Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:
    V čase od 7.00 do 8,30 hod. sa všetky deti schádzajú v II. triede MŠ popoludní od 16,00 do 18.00 hod. sa rozchádzajú  zo IV. triedy.
    V prípade nižšieho počtu detí sa deti spájajú do tried v súlade s § 28 ods.10 Zákona
    č.245/200008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O každej zmene sú zákonní zástupcovia písomne informovaní . Počas spájania detí na odpoludňajší odpočinok sa dbá na dodržanie hygienických zásad.

    3. Denný poriadok
    Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede, je spracované vo forme denného poriadku a tvori prílohu školského poriadku. Učiteľka počas aktivít s deťmi odchádza od detí z triedy len v krajnom prípade a na nevyhnutne potrebný čas, pričom o dozor požiada kolegyňu, príp. inú zamestnankyňu MŠ.
    Pri organizácií činností spojených s uspokojovaním základných fyziologických potrieb
    detí má učiteľka vždy na zreteli dodržiavanie psychohygieny detí a ochrany ich zdravia, čo zabezpečuje tým, že deti idú na WC postupne, organizovane a to tak, že najskôr idú na toaletu dievčatá, po vykonaní potreby všetkými dievčatami a opustením priestorov idú vykonať potrebu chlapci. Učiteľka (v prípade, že je to organizačne možné) zabezpečí dozor pri deťoch s pomocou druhej učiteľky alebo prevádzkového zamestnanca.

    4. Preberanie a odovzdávanie detí
    Dieťa od zákonných zástupcov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie ďalšej službu konajúcej učiteľke, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ do 8,30 hod.
    Z hygienických a bezpečnostných dôvodov zákonní zástupcovia nevstupujú do triedy.  Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí , že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. V prípade nezhody tvrdenia o dobrom zdravotnom stave medzi zákonným zástupcom a učiteľkou má učiteľka právo a zároveň povinnosť vyžiadať si potvrdenie od lekára o aktuálnom zdravotnom stave.
    Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov alebo inú osobu, ktorá sa preukáže dokladom totožnosti a po prevzatí za dieťa zodpovedá.
    Preberanie detí medzi učiteľkami pri schádzaní a rozchádzaní z jednotlivých tried v rámci prevádzky je možné ústne na základe aktuálneho počtu detí.
    V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, prípadne predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne / fotokópiou úradného rozhodnutia/ informovať riaditeľku MŠ a učiteľky príslušnej triedy. V prípade striedavej starostlivosti rodič podpíše prehlásenie o tom, ktorú MŠ navštevuje /z dôvodu štatistických výkazov/.
    Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku. Za konanie všetkých splnomocnených osôb voči dieťaťu preberá zodpovednosť splnomocňujúci rodič.
    Učiteľka má právo neodovzdať dieťa rodičom, ak javí príznaky požitia omamných látok a drog.
    V prípade , ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude postupne kontaktovať všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa. Ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, materská škola bude kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času.
    Službu konajúca učiteľka v žiadnom prípade nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba.

    5.Organizácia v šatni
    Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 7.00 – 18.00 hod.
    Pri prezliekaní a odkladaní vecí vedú zákonní zástupcovia deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou. Svoje deti z bezpečnostných a výchovných dôvodov nevykladajú na police, nakoľko priestor na posadenie svojich detí je vytvorený na lavičke.
    Za vlastné hračky zodpovedá zákonný zástupca, tiež za stále pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia a premočenia. Je vhodné priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, náhradné oblečenie v prípade znečistenia odevu, na prezutie ortopedické sandále, prípadne inú vhodnú obuv s bielou podrážkou z dôvodu šetrenia majetku školy. V šatni si deti odkladajú obuv podľa pokynov triednej učiteľky v závislosti od priestorových a materiálnych podmienok , ročného obdobia a počasia.
    Zákonní zástupcovia prinášajú podľa dohody:
    zubná kefka, pasta, hrebeň alebo kefa na vlasy.
    V triedach 5 – 6 ročných detí pomáhajú deťom učiteľky podľa potreby a požiadaviek detí, prípadne zákonných zástupcov.
    Za poriadok a estetickú úroveň šatne zodpovedajú učiteľky príslušnej triedy v spolupráci s prevádzkovým zamestnancom .

    6. Organizácia v umyvárni
    Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a umytú podlahu
    zodpovedá príslušný prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, použitie mydla , uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec. Zároveň vedie deti k šetreniu vody a mydla.

    7. Organizácia pri jedle
    Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. Zároveň zabezpečuje zisťovanie aktuálneho počtu stravníkov v príslušnej triede a pitný režim v spolupráci s učiteľkami jednotlivých tried.
    Za kultúru stravovania, organizáciu a výchovno vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

    Deti 2 - 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 - 5 ročné lyžičku a vidličku, postupne priberajú nôž. Deti 5 - 6 ročné používajú samostatne kompletný príbor. V závislosti od zručnosti detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom.
    Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára /platí na príslušný školský rok/, na ktorom je stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (alergia na mliečne výrobky,...). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani v cene za stravnú jednotku.
     

    Časový harmonogram podávania jedla
    desiata: 8,30 - 9,00 hod.
    obed: 11,15 - 12,00 hod.
    olovrant: 14,10 - 14,30 hod.
    Stravovanie je zabezpečené v ŠJ.

    Prihlasovanie a odhlasovanie detí na stravu prebieha elektronickou formou - cez systém Edupage,

    8. Pobyt detí vonku
    Pobyt detí vonku obsahuje vzdelávacie a pohybové aktivity detí konané v átriu, alebo vychádzky do blízkeho či vzdialeného okolia. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou , kedy sa pobyt vonku neuskutoční , sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, prudký dážď , teplota pod – 10°, nadmerné, znečistenie ovzdušia. 
    V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a môže sa zaradiť 2 krát počas dňa – v odpoludňajších a popoludňajších hodinách. V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom. Ak majú ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim v triede i počas pobytu vonku . V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hodiny obmedzuje na
    minimum. Pri pobyte vonku sa využívajú edukačné aktivity spojené s objavovaním okolitého sveta a kolobehu života v prírode a spoločnosti. Neodmysliteľnými činnosťami sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové , športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na asfalt. Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecných záväzných pracovných predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.

    8.1. Vychádzky
    Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov, s triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od dvoch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov, pri vyššom počte detí, alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor / výlety, exkurzie, predplavecký výcvik/ , riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí na základe písomného poverenia.

    Na vychádzke sa učiteľka pohybuje medzi deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná. Dvojica detí, ktorá ide ako prvá a posledná , používa reflexné vesty.

    9. Odpočinok
    Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí, zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí  Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.
    So staršími deťmi, najmä 5-6-ročnými, sa druhá polovica odpočinku využíva na pokojnejšie hry, čítanie rozprávok, kreslenie, grafomotorické cvičenia, občasnému pozeraniu detských enciklopedii.

    10. Organizácia na schodoch
    Vnútorné schodisko využívajú deti pri hromadnom presune po schodisku takým spôsobom, že učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi držia zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná. V prípade stretnutia dvoch tried na schodoch trieda detí, ktoré sú iba nastúpené, dá prednosť tým, ktoré už po schodoch idú. V prípade, že sa stretnú v polovici, staršie deti ostanú stáť, pokým mladšie deti neprejdú.

    11. Organizácia ostatných aktivít
    Materská škola v spolupráci s jazykovou školou  realizuje výučbu anglického jazyka , gymnastická príprava, šach na základe prihlášky a informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
    Výučbu zabezpečují lektori, ktorí sú zodpovední za plány, obsah, kvalitu a bezpečnosť detí v zmysle vyhlášky o materskej škole.
    Materská škola  zároveň  realizuje prípravné umelecké vzdelávanie výučbu v odbore hudobnom, výtvarnom a tanečnom na základe elektronickej prihlášky zákonného zástupcu, ktorá sa nachádza na webovom sídle SSŠ. Výučbu zabezpečujú kvalifikované pedagogovia SSŠ - ZUŠ, ktorí sú zodpovední za plány, obsah, kvalitu a bezpečnosť detí v zmysle vyhlášky o materskej škole. Výučba sa realizuje v popoludňajších hodinách po odpočinku a olovrante detí s prihliadnutím na usporiadanie dňa a individuálne potreby detí a v súlade s metodikou predprimárneho vzdelávania.

    S harmonogramom všetkých aktivít a jednotlivých odborov sú zákonní zástupcovia oboznámení prostredníctvom oznamov .
    Materská škola ďalej organizuje:
    - výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu, ktorý schvaľuje pedagogická rada na začiatku školského roka, informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti,
    - pred uskutočnením jednotlivých aktivít pedagogická zamestnankyňa poverená riaditeľkou školy organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít, vrátane poučenia zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia a vyhotoví o tom písomný záznam, ktorý potvrdia všetky zúčastnené osoby svojim podpisom,
    - na jednotlivé akcie sa môžu použiť hromadné dopravné prostriedky,
    - na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 9) školského zákona,
    - predplavecký výcvik – 5 dňový sa organizuje na základe záujmu a informovaného
    súhlasu zákonného zástupcu v jarnom období.

    12. Úsporný režim prevádzky materskej školy
    V prípade zníženého počtu prítomných detí v jednotlivých triedach materskej školy v priebehu školského roka môže riaditeľka rozhodnúť o spájaní alebo delení detí do inej triedy v súlade s § 28 ods.10 Zákona č.245/200008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade rieši čerpaním náhradného voľna alebo dovolenky.
    V čase vedľajších školských prázdnin má zákonný zástupca možnosť odhlásiť, alebo prihlásiť svoje dieťa do MŠ. Na základe zisteného počtu prihlásených detí sa na tieto dni deti spájajú do jednej alebo viacerých tried v súlade s § 28 ods.10 Zákona č.245/200008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    13. Konzultácie s pedagogickými zamestnancami
    Zákonní zástupcovia majú možnosť konzultácií o prípadných vzniknutých problémoch s pedagogickými zamestnankyňami na základe dohody, prípadne po telefonickom dohovore. Konzultácie sú spravidla ústne, nikdy sa nevykonávajú pred deťmi . Pokiaľ zákonný zástupca, prípadne pedagogická zamestnankyňa požiadajú , vyhotoví sa o konzultácii záznam v písomnej podobe. V takejto forme sa vyhotovujú aj vtedy, ak pedagogická zamestnankyňa opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol zákonný zástupca v predchádzajúcom čase upozornený. V prípade potreby sa konzultácie konajú za účasti vedenia školy.
    Pedagogické zamestnankyne okrem konzultácií rodičom odporúčajú pedagogickú literatúru, školenia ,vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa, prípadne návštevy zariadenia CPPPaP alebo CŠPP.
    Zamestnanci materskej školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch, v zmysle zákona  č. 122 / 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Telefónne čísla rodičov budú použité v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

    14. Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole
    Študentky stredných a vysokých škôl , ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej
    praxe počas školského roka , sa po dohode so zriaďovateľom hlásia u riaditeľky materskej školy.
    Riaditeľka školy na základe povolenia zriaďovateľa a pokynov strednej alebo vysokej školy:
    - poučí študentky o BOZP na pracovisku , o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,
    - oboznámi študentky so Školským poriadkom a školskou dokumentáciou,
    - zaradí študentky do tried.

    Článok 4

    Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

    Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 8 ods. 2 zodpovedajú pedagogické zamestnankyne materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.
    Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:
    1. prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
    2. vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
    3. v prípade obmedzovania výkonov práv detí na výchovu a vzdelávanie môže riaditeľka po dohovore so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas, prijať dieťa na adaptačný pobyt, prípadne ukončiť dochádzku dieťaťa z dôvodu zníženej adaptačnej schopnosti alebo z dôvodu neschopnosti prispôsobiť sa pravidlám správania sa v danom kolektíve,
    4. poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,
    5. viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou, pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze a elektronicky zaregistrovať vo webovej aplikácii na
    Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11 . februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii
    nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti,
    6. zabezpečiť 1. pomoc a lekárske ošetrenie, o úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa,
    7. ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom, úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v knihe školských úrazov, tento záznam dá rodičovi na podpis,
    8. ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka odvedie dieťa na lekárske ošetrenie taxislužbou  a bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa a zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení
    úrazu zákonnému zástupcovi dieťaťa,
    9. vzniknuté registrované školské úrazy sú odškodňované v súlade s platnými predpismi,
    10. podľa § 24 ods. 6 a ods.8 zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré :
    a) je spôsobilé na pobyt v kolektíve,
    b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
    c) nemá nariadené karanténne opatrenie , o čom zákonný zástupca písomným
    vyhlásením potvrdí materskej škole pred prvým vstupom do MŠ prípadne po
    neprítomnosti trvajúcej viac ako 5 kalendárnych dní / vyhlásenie o bezinfekčnosti/,
    11. ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu,
    12. na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov, s triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným
    znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov, pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením
    učiteľa dbá na bezpečnosť detí,
    13. za bezpečnosť detí počas doplňujúcich aktivít a rozvíjajúcich vzdelávacích programov , krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ, ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor
    14. pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti
    materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet
    pedagogických zamestnancov takto:
    a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca
    b) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu vyhlášky MŠ SR
    č.305/2008 Z.z.o škole v prírode,
    e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov
    a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 9 školského zákona.
    15. elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi,
    16. v zmysle platných predpisov a noriem má pedagogický a prevádzkový zamestnanec zakázané podávanie akýchkoľvek liekov na základe požiadaviek rodičov,
    17. výnimkou podania lieku sú lieky na alergiu pri akútnom výskyte alergickej reakcie, o ktoré písomne požiadajú rodičia na začiatku dochádzky dieťaťa do MŠ s doložením potvrdenia od lekára, že je možné takýto liek dieťaťu podať,
    18. v prípade, že dieťaťu sú podávané lieky na alergiu a iné nevírusové ochorenia v pravidelných intervaloch (denne, týždenne a pod.), toto podanie zabezpečí rodič v domácom prostredí, prípadne požiada o umožnenie podať liek rodičom dieťaťu
    v prostredí materskej školy a o pravidelnom podávaní týchto liekov rodič informuje učiteľku na triede,
    19. v prípade podozrenia na infekčné ochorenie u zákonného zástupcu má učiteľka právo zakázať im vstup do priestorov školy a následne si vyžiadať potvrdenie o zdravotnom stave s cieľom predísť zbytočným nedorozumeniam zo strany ostatných rodičov

    Škola prevádzkuje monitorovací kamerový systém. Monitorovací kamerový systému slúži k:  
    Posilneniu bezpečnosti, ochrane zdravia detí 
    Zamedzeniu poškodzovania majetku školy.
    Kamerový systém škole slúži výlučne len pre svoju vnútornú potrebu. 
    Ochrana osobnosti detí bude zabezpečená v plnom rozsahu v zmysle platných predpisov a vnútornou smernicou.

    Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí
    1. Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.
    2. Evidencia obsahuje:

    • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
    • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazudošlo,
    • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania do evidencie, počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
    • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

    Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

    3. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedna učiteľka dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnankyňa poverená riaditeľkou školy.

    4. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogická zamestnankyňa v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni / teda 0 až 3 dni /, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na
    základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni / teda 4 dni a viac /, považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

    5. Škola spisuje tento záznam o registrovanom školskom úraze na piaty deň. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor alebo riaditeľka školy za prítomnosti zákonného
    zástupcu dieťaťa. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka materskej školy.
    6. Riaditeľka alebo zástupkyňa je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr /MŠ SR/ 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

    7. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa a materská škola.

    8. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 149 odst.1písm.o .

    Opatrenia pre prípad výskytu pedikulózy

    Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca
    pedikulózy je voš detská, ktorá parazituje iba na človeku. Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku. 
    Hlásenie ochorenia: zákonný zástupca, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa, ohlási túto
    skutočnosť učiteľke a riaditeľke materskej školy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ.

    ČINNOSTI RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY V RÁMCI PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ ALEBO PRI VÝSKYTE PEDIKULÓZY

    Riaditeľka vykoná nasledovné opatrenia
    a) na začiatku školského roka zabezpečiť informovanie a poučenie pedagógovo pedikulóze a ich povinnostiach.

    Povinnosti pedagóga: 
    a) pri zistení pedikulózy u dieťaťa okamžite ohlásiť toto riaditeľke školy a rodičom, pristupovať citlivo k tejto problematike tak, aby nedošlo k psychickej traume u dieťaťa/výsmech detí/ a vyvolaniu negatívneho postoja zákonného zástupcu,
    informovanie zákonného zástupcu pomocou letákov a iných dostupných možností.
    b) v prípade výskytu pedikulózy zabezpečiť informovanie rodičov všetkých detí v triede, resp. v materskej škole podľa rozsahu šírenia pedikulózy, aby vykonali preventívne opatrenia na určitú dobu a pravidelnú kontrolu vlasov u svojich detí,
    c) poveriť pedagogických zamestnancov na zavedenie a vykonávanie ranného filtra v materskej škole zameraného na problematiku pedikulózy,
    d) v prípade podozrenia na pedikulózu zabezpečiť v škole izoláciu dieťaťa ostatných detí a bezodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa,
    e) zabezpečiť včasné zahájenie dezinsekcie prostredníctvom zákonných zástupcov detí,
    f) zabezpečiť, aby bola dezinsekcia vykonaná v celom zasiahnutom kolektíve súčasne,
    g) viesť agendu o vykonávaných opatreniach.

    Ochrana pred sociálno-patologickými javmi
    V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s CPPPaP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

    Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog
    Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:
    1. Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.
    2. Viesť deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.
    3. V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do plánov výchovno-vzdelávacieho procesu každej triedy.
    4. Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne a nelegálne drogy nemali svoje miesto.
    5. Zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia.
    6. Dbať na to, aby sa do budovy materskej školy nedostali žiadne nepovolané osoby a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti.
    7. Učiteľky sa budú zúčastňovať na vzdelávacích podujatiach s uvedenou problematikou, študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia.
    8. V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať riaditeľku MŠ, ktorá vykoná okamžité opatrenia.

    Článok 5

    Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

    1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu , ktorá prichádza do materskej školy pre
    dieťa.
    2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
    3. Vchod do materskej školy je zaistený zámkom. Kľúče od  školy má riaditeľka materskej školy
    4. V  materskej škole je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.
    5. Popoludní, po skončení prevádzky na triede je učiteľka povinná uzatvoriť okná a triedu uzamknúť.
    6. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne.
    Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na uzamykateľné miesto. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne službu konajúci zamestnanec.

    Časť III.

    Záverečné ustanovenia

    Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/ so: zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmenea doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306 / 2008 Z.z.o materskej škole v znení novelizovanej vyhlášky č.308/2009 Z.z. o materskej škole, pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení.
    Školský poriadok materskej školy je otvorený dokument, ktorý možno podľa potreby v priebehu školského roka dopĺňať a upravovať. V prípade jeho porušenia riaditeľka môže následne po slovnom, alebo písomnom upozornení rozhodnúť o prerušení, prípadne ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. O všetkých týchto skutočnostiach je spísaný záznam podpísaný vedením školy, zákonným zástupcom a triednou učiteľkou.

    Časť IV.

    Zrušovacie ustanovenie

    Vydaním tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok vydaný dňa 30.8.2015 .