• Pomôžte nám stať sa ešte lepšou školou!

  • V súčasnosti hľadáme do našej školy kolegov na nasledovné pozície:

  • Učiteľka anglického jazyka

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Súkromná spojená škola - organizačná zložka základná umelecká škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

    zastúpená PaedDr. Gabrielou Bálintovou

    vyhlasuje
    v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky anglického jazyka s nástupom od 01.09..2018.

    Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
    - Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) a § 34, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
    - bezúhonnosť
    - zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
    - ovládanie štátneho jazyka
    - absolvovanie dlhodobého pobytu v zahraničí (UK, USA)

    Ďalšie požiadavky:
    - organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
    - osobnostné a morálne predpoklady
    - znalosť práce s PC (MS Office, aScAgenda)

    Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
    - žiadosť o účasť na výberovom konaní
    - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
    - doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace
    - súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokladov

    Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v elektronicky alebo v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZŠ“ na adresu : Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza
  • Zástupca riaditeľky pre organizačnú zložku - základnú umeleckú školu

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    01.09.2018
   • Požiadavky:
    Súkromná spojená škola - organizačná zložka základná umelecká škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

    zastúpená PaedDr. Gabrielou Bálintovou

    vyhlasuje
    v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie zástupca riaditeľky pre organizačnú zložku - základnú umeleckú školu Súkromnej spojenek školy, M. Falešníka 6, Prievidza s nástupom od 01.09..2018.

    Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
    Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) a § 34, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
    - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
    - bezúhonnosť
    - vykonaná prvá atestácia
    - zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
    - ovládanie štátneho jazyka

    Ďalšie požiadavky:
    - znalosť príslušnej legislatívy
    - organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
    - osobnostné a morálne predpoklady
    - znalosť práce s PC (MS Office, aScAgenda)
    - predstava vlastného prínosu v práci zástupcu riaditeľa školy v realizácií koncepčných zámerov školy

    Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
    - žiadosť o účasť na výberovom konaní
    - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
    - potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
    - doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace
    - súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokladov

    Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZUŠ – neotvárať“ na adresu : Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza do termínu 23.3.2018.
    Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

    V Prievidzi dňa 20.1.2018
  • Učiteľka MŠ

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    1.9.2018
   • Požiadavky:
    Súkromná spojená škola - organizačná zložka materská škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza vyhlasuje výberové konanie na miesto učiteľky.

    Kvalifikačné a iné predpoklady:
    min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky do výberového konania:
    Žiadosť o prijatie do zamestnania /s kontaktnými údajmi/
    Doklady o vzdelaní (overená fotokópia dokladu o vzdelaní)
    Profesijný životopis
    Bezúhonnosť (doložiť aktuálnym výpisom z registra trestov)
    Zdravotná spôsobilosť
    Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
    Znalosť práce s PC, privítame znalosť práce s IT
    Odporučenie: absolvované adaptačné vzdelávanie

    Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály s označením „UČITEĽKA MŠ UL. M. FALEŠNÍKA“ doručte najneskôr do 28.2.2018 na adresu
    Súkromná spojená škola
    Ul. M. Falešníka 6
    971 01 Prievidza
    Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy 15.marca 2018. Uchádzači budú telefonicky alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru.