• Ranná prevádzka je od 6:45. Poobedňajšia prevádzka je od 11.35 hod. – 17,00 hod ( podľa požiadaviek rodičov). Režim dňa je stanovený s ohľadom na psychohygienické podmienky. Jeho usporiadanie dáva možnosť pružne reagovať na individuálne potreby aktivity i odpočinok u jednotlivých žiakov. Taktiež umožňuje organizáciu činnosti v priebehu dňa pružne prispôsobiť potrebám a aktuálnym situáciám, reaguje i na neplánované situácie v školskom klube. Pomer riadených a spontánnych činností je vyvážený.

    Čas

    Činnosť

    6:45 - 8:00 Odpočinková činnosť
    11:30 - 12:15

    Odpočinková činnosť
    Hry s hračkami, čítanie na pokračovanie, odpočinok podľa individuálnych
    potrieb a záujmov detí, počúvanie hudby, ukľudňujúce hry

    12:15 - 12:30

    Režimový moment
    Osobná hygiena, úprava oddelenia, nástup na obed

    12:30 - 13:15

    Obed
    Kultúra stolovania

    13:15 - 13:30 Odpočinková činnosť
    Hry s hračkami, čítanie na pokračovanie, odpočinok podľa individuálnych
    potrieb a záujmov detí, počúvanie hudby, ukľudňujúce hry
    13:30 - 14:30

    Režimový moment - príprava na pobyt vonku
    Sebaobslužné činnosti (obliekanie)Pobyt vonku, vychádzky do prírody, blízkeho
    okolia, hry s loptou, tvorivé hry v piesku, naháňačky, skrývačky, kolektívne hry,
    pohybové hry.

    14:30 - 14:35

    Režimový moment - príchod z vonku
    Sebaobslužná činnosť, prezliekanie

    14:35 - 15:50

    Olovrant
    Sebaoslužné činnosti, hygiena

    15:45 - 16:30

    Príprava na vyučovanie
    Príprava na vyučovanie, didaktické hry, práca s učebnicou, detskými časopismi,
    utvrdzovanie učiva z vyučovania, individuálne vypracovanie domácich úloh,
    pomoc slabším žiakom

    16:30 - 16:45

    Režimový moment
    Upratovanie oddelenia

    16:45 - 17:00

    Nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru
    Hry podľa záujmu detí
    Odovzdávanie detí rodičom