• Školský poriadok školského klubu detí (ďalej ŠKD) je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. ŠKD je súčasťou školy a plní úlohy v mimo vyučovacom čase.

    II. Prevádzka a vnútorný režim

    Riadenie a organizácia ŠKD
    - Školský klub detí riadi riaditeľ školy
    - V oddelení môže byť zapísaných najviac 25 trvale dochádzajúcich detí
    - Oddelenie sa zruší, ak počet pravidelne dochádzajúcich detí klesne pod 10
    - Činnosť ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným Výchovným programom, z ktorého sa vypracovávajú ročné plány

    Prevádzka ŠKD
    - ŠKD je v prevádzke po celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov takto:
    - ráno od 6:45 do 8:00
    - po vyučovaní podľa rozvrhu hodín v triedach, spravidla od 11.40 alebo od 12.30 do 17.00 hod.
    - Počas hlavných a vedľajších prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
    - O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ školy s prihliadnutím na oprávnené požiadavky zástupcov detí a ekonomické podmienky.
    - ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku.
    - Počas neprítomnosti vychovávateľa na pracovisku riaditeľ školy zabezpečí zastupovanie v školskom klube

    Zaraďovanie žiakov
    - Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe riadne vyplnenej prihlášky najneskôr do 30. júna. Aktualizovanie stavu v oddelení musí byť urobené do siedmeho dňa v mesiaci. Deti prvého ročníka sa do školského klubu prihlasujú do 15. septembra príslušného školského roku (predbežne už pri zápise do školy.
    - Za administráciu prihlášok je zodpovedná vychovávateľka.
    - Do klubu možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku, prípadne len na niektorú činnosť dennej prevádzky na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a uhradenia poplatku.
    - O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy vydaním písomného rozhodnutia na základe žiadostí o prijatí do ŠKD.

    Dochádzka detí
    - Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD mimo školy uvedie zákonný zástupca na zápisnom lístku osobitne pre všetky dni. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca vždy písomne preukázateľným spôsobom.
    - Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania zákonného zástupcu dieťaťa.
    - Aby sa nenarušovala výchovná činnosť, dieťa môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov po  obede do 13.00 hod. Inak až v čase od 15.00 hod., aby sa nenarušoval chod ŠKD.
    - Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD vždy 3 dni pred ukončením a začiatkom mesiaca.

    Bezpečnosť a ochrana zdravia detí
    - Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
    - Oddelenie je vytvorené z viacerých tried, prechod z tried zabezpečuje, po dohode s vychovávateľkou učiteľ/ka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.
    - Počas konania popoludňajšieho vyučovania vrátane záujmovej činnosti, ZUŠ, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody so zákonným zástupcom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú
      vychovávateľke.
    - Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
    - Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.
    - Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických pracovníkov, alebo nižší počet detí.
    - V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov. Pre účely rýchlej zdravotníckej pomoci ako aj pre urgentné upovedomenie zákonných zástupcov detí je v kancelárii vedúcej prevádzky školy
    služobný telefón.
    - Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.
    - Nosenie mobilných telefónov deťmi v ŠKD je možné len v súlade s vnútorným poriadkom školy, za ich stratu škola nezodpovedá.
    - Dieťa musí mať prezuvky.
    - Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie- vetrovky, kabáty, bundy, prezuvky, topánky,....) označené menom pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
    - Straty z uzavretých priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a ekonómkou školy, ak je dieťa v škole poistené.
    - Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka a do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
    - Z miesta návratu môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu zákonných zástupcov dieťaťa.
    - Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom zákonných zástupcov dieťaťa.
    - Vychovávateľka ŠKD je povinná priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania alebo v prípade účasti dieťaťa na šikanovaní, užívaní návykových látok bezodkladne riešia daný problém, informujú vedenie školy a podľa potreby zákonných zástupcov dieťaťa a políciu.
    - V prípade ohrozenia života dieťaťa pomáhajú zabezpečiť zdravotné ošetrenie.
    - Počas činností v ŠKD dodržiavať pravidlá správania a hygieny.

    Ochrana pred patologickými javmi
    - Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie sú v priestoroch ŠKD a pri akciách a činnostiach v ŠKD zakázané.

    Ochrana majetku školy a ŠKD
    - Deti majú úctu k majetku a veciam vlastníctva školy, spolužiakov.
    - Deti sú povinné udržiavať v poriadku zariadenia v oddeleniach ŠKD a v priestoroch školy.
    - Deti oznámia zistené poškodenia majetku školy a ŠKD vychovávateľke.
    - Škodu spôsobenú na majetku školy a ŠKD, ktorú spôsobilo dieťa svojvoľne alebo s nedbanlivosti je povinný nahradiť zákonný zástupca dieťaťa.

    Pedagogická dokumentácia ŠKD
    - Výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu klubu,
    - triedna kniha,
    - osobný spis dieťaťa,
    - školský poriadok,
    - plán práce.

    III.Práva a povinnosti detí, pravidlá vzájomných vzťahov medzi deťmi
    a vychovávateľkou

    Práva dieťaťa
    - Deti navštevujúce ŠKD majú všetky práva dieťaťa, ktoré sú stanovené v „Právach dieťaťa“.
    - Majú právo na slobodu myslenia a prejavu, na účasť na akciách organizovaných ŠKD.
    - Majú právo vyjadrovať sa k rozhodnutiam týkajúcich sa činnosti v ŠKD, pričom ich vyjadreniu musí byť venovaná pozornosť.
    - Deti majú právo na rešpektovanie súkromného života svojej rodiny.
    - Deti majú právo na zabezpečenie prístupu k informáciám, ktoré podporujú ich morálny a sociálny rozvoj.
    - Deti majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zdravom životnom prostredí.
    - Deti majú právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím.
    - Deti majú právo využívať zariadenie ŠKD počas ich pobytu v ŠKD.

    Povinnosti detí
    - Deti navštevujúce ŠKD dodržujú pravidlá kultúrneho správania.
    - Deti sa nemôžu dopúšťať prejavov šikanovania.
    - Deti sú povinné riadiť sa pokynmi vychovávateľky.
    - Deti nemôžu nosiť do ŠKD cenné veci a predmety nesúvisiace s činnosťou v ŠKD
    - Zabudnuté a stratené predmety nachádzajúce sa v areály školy a oddelení ŠKD dieťa odovzdá vychovávateľke.
    - Deti musia dodržiavať školský poriadok ŠKD.

    Práva zákonných zástupcov
    - Zákonný zástupca dieťaťa má právo sa informovať na správanie svojho dieťaťa u vychovávateľky.
    - Zákonný zástupca má právo vznášať pripomienky a podnety k práci ŠKD s postupnosťou u vychovávateľky potom u riaditeľa školy.

    Povinnosti zákonných zástupcov
    - Zákonný zástupca má povinnosť zaistiť, aby dieťa prihlásené k pravidelnej dochádzke dochádzalo riadne do ŠKD v termíne uvedenom na zápisnom lístku
    - Zákonný zástupca má povinnosť informovať školu o závažných skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh činnosti v ŠKD.
    - Zákonný zástupca má povinnosť uhradiť platby ŠKD.
    - Zákonný zástupca má povinnosť rešpektovať školský poriadok ŠKD a pokyny vychovávateľky.
    - Zákonný zástupca má povinnosť pri zmene dochádzky dieťaťa do ŠKD, alebo ak má dieťa opustiť ŠKD inak ako je uvedené na zápisnom lístku túto skutočnosť oznámiť písomne na uverejnenom tlačive nachádzajúcom sa v prílohe tohto poriadku.
    - Zákonný zástupca má povinnosť vyzdvihnúť si dieťa zo ŠKD do 17.00 hod.

    Pravidlá vzájomných vzťahov medzi deťmi a vychovávateľkou
    - Vychovávateľka ŠKD dáva deťom a zákonným zástupcom detí iba také pokyny, ktoré bezprostredne súvisia s plnením výchovného programu, školského poriadku ŠKD a zaistenia bezpečnosti a ďalších neodkladných organizačných opatrení.
    - Vychovávateľka používa účinné formy jednania vo vzťahoch s deťmi.
    - Pri činnostiach má vychovávateľka u detí podporovať, aby prejavovali svoje názory, postoje a prežívanie.
    - Vychovávateľka má jasne vymedziť tieto pravidlá