• Záujem o nástup do ZŠ

   • Vyplnením prihlášky vás zargistrujeme do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na workshop pre budúcich prvákov, na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy.

    1. DOKUMENTÁCIA:
    PrihláškaŽiadosť je potrebné vyplniť s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým viete kedykoľvek na stránke vyvolať žiadosť a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

    2. SPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU
    2a. Predstavenie našej školy
    Radi vám našu školu osobne predstavíme, konkrétne 22.3.2023 o 16:00.    2b. Online materiály
    - ak vás zaujíma ako u nás vyzerá všedný deň, môžete si pozrieť Prelet našou školou,
    - v čom sa snažíme byť iní nájdete na našich stránkach.

    3. Workshop - škola "nanečisto" 
    Počas dopoludnia si deti vyskúšajú školu "nanečisto", spoznajú pani učiteľky, priestory školy a aj budúcich spolužiakov. Deťom bude zabezpečený pitný a stravný režim. Dopoludnie je bez poplatku. Je vítané, ak môžete deti nechať samotné a prísť až na záver podujatia.
    REGISTRÁCIA na workshop TU.


    4. ZÁPIS 
    Zápis prebehne 26.4.2023 v čase od 8:00 do 17:00, rodič sa dostaví v konkrétny čas aj s dieťaťom, ktorý si rezervuje. Rezervačný odkaz mu bude zaslaný rodičom, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku. 

    Na zápis je potrebné:

    • priniesť podpísané prihlášky oboma zákonnými zástupcami (ak nebudú podpísané oboma rodičmi, je potrebné doložiť aj splnomocnenie druhého rodiča)
    • predložiť OP zákonného zástupcu 
    • predložiť/doniesť kópiu rodného listu dieťaťa (z oboch strán)
    • ak malo dieťa v š.r. 2022/23 odloženú povinnú školskú dochádzku, doniesť kópiu správy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
    • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa 
    • doniesť kópiu správy, ak dieťa absolvovalo vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva alebo v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neplati pre vyšetrenie školskej zrelosti, odkladu povinnej školskej dochádzky a aprogenu pre šk. rok 2023/2024.


    5. PEDAGOGICKÁ RADA
    Pedagogická rada vyhodnotí priebeh a výsledky zápisu a predloží riaditeľovi návrh zoznamu detí na prijatie do 1. ročníka. Na základe zoznamu budú pozvaní zákonní zástupcovia detí na informačnom stretnutí rodičov.

    6. ROZHODNUTIE
    Do 26.5.2023  bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou, rozhodnutia o prijatí si  zákonný zástupca prevezme na 1. stretnutí zákonných zástupcov,  na ktorom sa  uhrádza  zápisné 30 EUR + školné na 3 mesiace. Uchádzači, ktorí nebudú prijatí, budú evidovaní ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu zapísaných detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov neprijatých detí a v prípade pretrvávajúceho záujmu bude dieťa môcť nastúpiť do 1. ročníka ZŠ.
    Dôvody neprijatia dieťaťa:
    - kapacita triedy
    - neodporučenie pedagogickej rady na základe zistených skutočností

    7. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich prvákov
    Stretnutie rodičov budúcich žiakov s triednym učiteľom, priestor na otázky, ukážka učebníc, pomôcok, režimu dňa a pod.

    8. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne
    V prípade zmeny počtu prijatých detí (odhlásenie a pod.) budú dodatočne kontaktovaní rodičia náhradníkov.
    V prípade nástupu už počas roka alebo akýchkoľvek otázok, napíšte, prosím, email na ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.